Kesin teminat mektubu

KESİN TEMİNAT MEKTUBU

DENİZLİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

…. / …. / ……...

No: ……………

İdarenizce yapılan ihale sonucunda OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ DÖŞENMESİ işini taahhüt eden yüklenici [yüklenicinin adı ve soyadı/ticaret unvanı]‘nın 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun ile ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarı [kesin teminatın tutarı]………..1 [bankanın adı] garanti ettiğinden, yüklenici; taahhüdünü anılan Kanunlar ile ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmediği taktirde,

Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve [yüklenicinin adı] ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın adı] imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [bankanın adı] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. Bu teminat mektubu _ _/_ _/_ _ _ _2 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.
[bankanın adı]

[banka şubesinin adı] Şubesi

[banka] Yetkililerinin

İsim, unvan ve imzası

NOT: 1-a)Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk Lirası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk Lirası cinsinden düzenlenecektir.
1-b) İdari şartnamenin “Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” başlıklı maddesinde yabancı para birimi veya yabancı para birimleri cinsinden teklife izin verilmesi durumunda; istekliler, teminat mektuplarını tekliflerine esas para birimi cinsinden düzenleyeceklerdir.
2- Teminat mektubunun Türk Lirası dışında bir para birimi cinsinden düzenlenmesi halinde, teminat mektubunun sonuna “İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı……………………..……[İlgili Yabancı Para Birimi] olarak tarafınıza ödenecektir.” paragrafına yer verilecek, ancak, teminat mektubu yabancı para birimi cinsinden düzenlenmekle birlikte, idarenin mali mevzuatı gereği ancak Türk Lirası cinsinden tahsilatın yapılabildiği durumlarda ise, bu paragrafın yerine “İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden ödenecektir.” paragrafına yer verilecektir.

Standart Form — KİK023.2/Y

Kesin Teminat Mektubu

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Kesin teminat mektubu iconEk 5 kesin teminat mektubu

Kesin teminat mektubu iconKesin Teminat Mektubu Örneği

Kesin teminat mektubu iconTeminat mektubu örneğİ

Kesin teminat mektubu iconGEÇİCİ teminat mektubu

Kesin teminat mektubu iconGEÇİCİ teminat mektubu

Kesin teminat mektubu iconGEÇİCİ teminat mektubu

Kesin teminat mektubu iconGEÇİCİ teminat mektubu

Kesin teminat mektubu iconEk-xii – Teminat Mektubu Örneği

Kesin teminat mektubu iconGEÇİCİ teminat mektubu biLGİleri

Kesin teminat mektubu iconEk-7 geçİCİ teminat mektubu (Örneğİ)


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev