TÜRKİye ihracatçilar mecliSİ İhracat haftasi
TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İHRACAT HAFTASI

MAL / HİZMET SATINALIMINA İLİŞKİN TEKLİF SÜREÇLERİ VE

TEKNİK / İDARİ ŞARTNAMESİ

I – SATIN ALMA KONUSU MAL VE HİZMET
Madde 1 - Satın Alma konusu mal ve hizmete ilişkin detaylar ve Tanımlar


 1. İstekli: Organizasyonu ile ilgili çalışmaları, şartnamede belirtildiği şekilde yürütmeyi ve sonuçlandırmayı taahhüt eden, işbu satınalmaya teklif verecek firma (ajans).

 2. Yüklenici: İşbu satınalma neticesinde sözleşme imzalanacak olan firma (ajans).

 3. Hizmetin yerine getirileceği yer: İşbu şartname kapsamındaki iş, hizmet ve alımların gerektireceği yurtiçi ve yurtdışı gerekli olan her yer.

 4. Etkinlik Mekanı: İstanbul (Mekan satın alması TİM tarafından gerçekleştirilecek olup, konu netleştirilince bildirilecektir. İsteklilerin mekan önerileri beklenmektedir. İstekliler mekan bazında alternatifli teklif verilebilir)

 5. Katılımcı Sayısı: 3 günde toplam yaklaşık 6.000 kişi (Ücretsiz ve açık bir etkinliktir)

 6. Tekliflerin sunulacağı adres: TİM Genel Sekreterliği Hizmet Binası. Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii Sanayi Cd. B Blok Kat:2 Yenibosna-İstanbul

 7. Son teklif verme tarihi: 29/01/2018

 8. Son teklif verme saati: 15:30

 9. Satın Alma usulü: Kapalı Zarf Usulü

 10. Kurum’a ilişkin bilgiler: Kurum’un;

Adı: Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği (TİM)

Adresi: Dış Ticaret Kompleksi B Blok Kat: 9, Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. Yenibosna, Bahçelievler İstanbul

Telefon numarası: 0 212 454 04 90

Faks numarası: 0 212 454 04 13

Elektronik posta adresi: tim@tim.org.tr

Web sitesi: www.tim.org.tr
Madde 2 – İşin Tanımı
İş bu şartname, Eylül 2018’de 3 günlük program dahilinde İstanbul’da düzenlenecek olan Türkiye İhracat Haftası organizasyonuna ilişkin detayları aşağıda ve ekte belirtilen hizmetlerin ve alımların yapılmasını kapsamaktadır.
İşbu satınalmanın detayları ve TİM’in beklentileri hakkında, Kurumsal İletişim ve Organizasyon Şubesi tarafından 10 Ocak 2018 Çarşamba 13:00’da TİM Konferans Salonunda isteklilere brief verilecektir.
Madde 3 – İşin Kapsamı
Türkiye İhracat Haftası organizasyonu kapsamında yüklenici yükümlülükleri, TİM’in uygunluk vermesi çerçevesinde aşağıdaki hususları kapsamaktadır.
 • Etkinliğin teması, konsepti, genel görsel kimliğinin belirlenmesi,

 • Konsept çerçevesinde stant alanları, mekan giydirmeleri, ana sahne ve yan sahneler vb. gerekli tasarım uygulamalarının yapılması; basılı ve dijital mecralardaki tanıtımlar için afiş, banner üretimi; görsel mataryellerin tasarım, basım ve dağıtımı; üretim için TİM ile birlikte satın alımların gerçekleştirilmesi,

 • Etkinlik içerikleri ve program akışının belirlenmesi

 • Gerekli sekreterya hizmetlerinin sağlanması ve raporlanması,

 • Olması ve gerekli görülmesi durumunda ödül törenlerinin yönetilmesi

 • Şehir dışı ve yurtdışından gelecek misafirler için alternatif ulaşım ve konaklama seçeneklerinin sunulması, koordinasyonlarının sağlanması,

 • Konferans ve oturumlar çerçevesinde konuşmacı önerilerinin getirilmesi, anlaşmaların yapılması, konuşmacıların konaklama, ulaşım, lojistiklerinin ve gerekli olması durumunda mihmandarlık, tercüme ve korumalarının sağlanması,

 • Sunucu ve gerekli görülmesi halinde moderatörler için öneri getirilmesi,

 • Kayıt sistemlerinin (Turnike, kayıt deski, yazılım vb.) kurulması ve raporlanması,

 • Etkinlik için TİM tarafından talep edilen sürelerde tanıtım filmi, yazılı ve görsel medya için çeşitli sürelerde reklam filmleri üretilmesi, TİM’in talep etmesi durumunda TİM’in uygun göreceği şekilde medya satın alma tekliflerinin toplanması,

 • TİM tarafından onaylanan kurum ve kuruluşlarla tanıtım çalışmalarının yürütülmesi, en az 5 kişilik bir ekiple temas ve saha ziyaretlerinde bulunulması; iş dünyası, akademik çevreler, STK’lar ve paydaşlarla işbirliklerinin koordine edilerek ilgili kurum ve kuruluşların süreçlere ve etkinliklere katılımlarının sağlanması.

 • Her saha ziyareti sonrasında raporlama yapılması.

 • Teknik ekipman kiralaması için teknik ryder oluşturulması ve satın alma işleminin TİM ile koordinasyonu (sahne, ses, ışık, jenaratör, pc, printer vb)

 • Bütçenin belirli bir oranında sponsorluk bulunması için TİM’in onayı ile görüşmeler yapılması,

 • Sponsor bulunması halinde TİM’in onay vermesi halinde sponsorlarla sözleşme yapılması, ödemelerin alınması, toplam sponsorluk bedeli kadar alt yüklenicilere ödemelerin yapılması,

 • Bütçedeki maliyet kalemlerinin bedelsiz sağlanmasına yönelik ortaklık yapılabilecek kurum, kuruluş ve şirket önerilerinin yapılması

 • Diğer hizmetlerin koordinasyonu, (host-hostes hizmetleri, ambulans hizmeti, güvenlik, teknik ekip iaşe, prodüksiyon, taşıma giderleri)

 • Etkinlikte satın alınacak tüm kalemlere ilişkin TİM Genel Sekreterliği ile ortak satın alma metodu çerçevesinde tekliflerin toplanması, Türkiye İhracat Haftası Komitesi / Satın Alma Komisyonu tarafından belirlenen tedarikçilerin takibi ve koordinasyonu,

 • Katılımcı hediyeleri için öneri yapılması,

 • Tüm etkinliklerin yönetilmesi, çalışan tüm ekiplerin koordinasyonu ve benzeri işleri

 • Protokol katılım teyitlerinin alınması

 • Etkinliğe katılımı artırmaya ve katılımcıların tema & konsepti daha çok içselleştirmesini sağlamaya yönelik uygulamalar.

 • Etkinlik web sitesi (www.ihracathaftasi.com) çalışmalarının etkinlik öncesi ve sonrası toplam 2 aylık dönemi kapsayacak şekilde güncel olmasının sağlanması ve koordinasyonu.

 • Biletleme, yemek ve transferlerin koordinasyonu

 • Konunun gerektirebileceği ve TİM tarafından talep edilebilecek diğer hizmetler ve alımların sağlanması.II. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 4 - Tekliflerin sunulması
4.1. İstenen belge ve ek bilgilere mutlaka teklif mektubunda yer verilmelidir. Teklif mektuplarında, teklif edilen fiyatlar rakam ve yazı ile açıkça yazılmalıdır. Teklif mektupları teklif veren tarafından imzalanmalıdır. Teklif mektubu bir zarfa konulduktan sonra zarfın üzerine teklif veren firma veya şahsın ismi, teklif verdiği konu açıkça yazılıp zarf kapatıldıktan sonra, zarfın kapanan kısmı da teklif veren tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir. Bu hususlara uygun olmayan, duyuruda belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler değerlendirmeye tabi tutulmaz.
4.2. Teklif mektubunda;
a) İstekli firmanın imza sirkülerindeki yetkili kişilerce işbu şartnamenin son sayfası imzalanmış - kaşelenmiş ve diğer sayfaları paraflanmış hali,
b) İmzalı - kaşeli “Ek1 - Maliyet Kalemleri Tablosu” ile “Ek2 - Teklif Sahibinin Beyanı”,
c) En az aşağıda yer alan içeriğe sahip Konsept Sunumu


 • Projeye ilişkin değerlendirme ve öneriler, istekli firmanın yaklaşımı, mal / hizmet / işin sağlanmasında kullanacağı araç, yöntem ve standartlar; varsa firmayı diğer rakiplerinden öne çıkaran hususlar,

 • Slogan ve konsept önerileri,

 • Etkinlik, atölye, konuşmacı önerileri

 • İş/Proje Organizasyonu, projede çalışacak olan personelin nitelikleri

 • Taslak çalışma planı (iş kalemlerini ve aşamalarını gösteren iş - zaman çizelgesi)

 • Alternatif tanıtım mecralarına ve katılımı artırmaya ilişkin öneriler

 • Benzer iş referansları,


yer almalıdır.
d) Excel formatında Maliyet Kalemleri Tablosu ve powerpoint formatında Konsept Sunumunu içeren usb bellek.


 • Maliyet kalemleri tablosuna eklenmesi gereken açıklama, not ve detaylar tam/eksiksiz olmalıdır.

 • Toplam fiyatı göreli yüksek olan maliyet kalemlerinin bileşenleri tablonun farklı bir sekmesinde en detay kırılımda yazılmalıdır.

 • TİM’e iletilecek tablo, iş/mal/hizmet ayrıntılarını (özellikleri, cinsi, malzemesi, ölçüleri vb.), birimi (gerçekleşen adet, gün, m², kg vb.), birim ve toplam fiyat bilgilerini içermelidir.


4.3. Teklif mektubunda, ayrıca;
a) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

b) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

c) T.C. vatandaşı gerçek kişilerin T.C kimlik numarasının, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi ve

d) Teklif mektubunun adı, soyadı veya ticari unvanı yazılmak suretiyle imza sirkülerinde yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olması,
gerekmektedir.
4.4. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen adrese elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta, kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilecek olup, bunlarda yaşanabilecek olası gecikmelerden TİM sorumlu tutulamaz. Geç gelen teklif mektubunun TİM evrak kayıt birimine giriş zamanı bir tutanakla saptanır.
4.5. TİM’e verilen veya ulaşan teklifler, bu Şartnameye göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
4.6. İstekliler teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak belirtecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır. Maliyet tabloları, iş kalemleri ve iş aşamaları bazında mümkün olan en detay kırılımda verilecektir.
4.7. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. TİM, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Madde 5 – Teklif Veremeyecek Kimseler
5.1. Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.
a) Satın almayı yapacak TİM/Birlik Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/Birlik personeli.

b) Satın almayı yapacak TİM/Birlikten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,

c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhri hısımları,

d) Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,

e) Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen istekliler,

f) Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar.
Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları
6.1. Bildirim ve tebligat, teklif mektubunda belirtilen faks numarasına, kargo veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla posta adresine veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan bildirim ve tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.

6.3. Faks ile yapılan bildirim ve tebligatlarda, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.

6.4. İş ve hizmetin yerine getirilmesine ilişkin talimat ve uyarılar TİM tarafından teklif mektubunda belirtilen elektronik posta adresine de yapılabilir.

6.5. Elektronik posta ve/veya faks ile yapılan bildirim ve tebligatlarda, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.
Madde 7 – Satın alma dokümanında değişiklik yapılması
7.1. İlan yapıldıktan sonra satın alma dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin TİM tarafından tespit edilmesi veya TİM’e yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle satın alma dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname ve TİM tarafından yapılan yazılı açıklamalar satın alma dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak satın alma dokümanına eklenir.

7.2. Zeyilname, bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde satın alma dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.
7.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde TİM, teklif iletme son tarihini zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince teklif alınmasına devam edilecektir.
7.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, TİM ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilen yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.
7.5. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.
Madde 8 - Satın alma dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, satın alma dışı bırakılacaktır:
a) İflas eden, iflası ertelenen, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

b) İflası ilan edilen, iflası ertelenen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

c) Satın alma tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, TİM’e yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu, TİM tarafından ispat edilen.

d) Bu Şartname ile TİM tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

e) Bu Şartnamenin 5. maddesinde satın almaya katılamayacağı belirtildiği halde satın alma katılan.

f) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla satın almaya ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

g) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

h) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

ı) Satın almada, kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.
Madde 9 – Teklif iletme son saatinden önce satın almanın iptal edilmesi
9.1. TİM tarafından gerekli görülen veya satın alma dokümanında yer alan belgelerde satın almanın yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, satın alma saatinden önce satın alma iptal edilebilir.

9.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle satın almanın iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara satın almanın iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

9.3. Satın almanın iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce TİM’den herhangi bir hak talebinde bulunulamaz
Madde 10 - Tekliflerin değerlendirilmesi
10.1. Teklifler, Türkiye İhracat Haftası Komitesi / Satın Alma Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

10.2 TİM tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere, net olmayan hususlarla ilgili davetlilerden tekliflerini açıklamalarını isteyebilir.

10.3 İstekliler, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde TİM’den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.
Madde 11 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi
11.1. Türkiye İhracat Haftası Komitesi / Satın Alma Komisyonunun kararı üzerine TİM, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek satın almayı iptal etmekte serbesttir. Satın almanın iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir. TİM bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

III – SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 12 - İş Programı
12.1. İstekli, sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5 gün içinde ayrıntılı iş plan & programını TİM’e teslim edecektir. TİM, Yüklenici tarafından teslim edilen bu iş programı üzerinde değişiklikler yapılmasını, açıklama getirilmesini ya da tamamen değiştirilmesini isteyebilir.
12.2. Yüklenici, gerçekleştirilen çalışmalara dair TİM’in talep edeceği periyotlarda raporlama yapacaktır.
Madde 13 - Ödemeler

13.1. Yükleniciye ödemeler, iş/mal/hizmetlerin şartname ve akdedilecek sözleşme hükümlerine uygun olarak, tam, eksiksiz, istenen şekilde/kalitede teslim edilmesi/gerçekleştirilmesi kaydıyla; firma ve TİM’in mutabık kaldığı ödeme planına göre “TİM Genel Sekreterliği Muhasebe Şube Müdürlüğü”nce yapılacaktır.
13.2. Sözleşme’ye göre fiilen verilmiş iş/mal/hizmetlerin yine Sözleşme’de belirlenmiş ücretleri ödenir, bunların dışında herhang bir ad altında ödeme yapılmaz. Yüklenici, taahhüdün tamamen ifasına kadar, KDV hariç vergi artışları, yeni vergi ve resimler konulması, fiyatların yükselmesi, taşıma ve işçi ücretlerinin artması vb. sebeplere dayanarak ilave para verilmesi veya süre uzatımı isteğinde bulunamaz.
13.3. Mal ve hizmet alımına, sözleşmeye, protokole ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait bütün vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri işi alana aittir.
Madde 14 - Muayene ve kabul
14.1. Teslim edilen mal ve hizmetler, muayene ve kabul komisyonu ve gerekli görülmesi halinde teknik kontrol grupları tarafından şartname, sözleşme ve TİM talimatlarında belirtilen hususlar kontrol edilerek teslim alınır.
14.2. Gelen malzemenin veya yapılan hizmetin teknik özellikleri, teknik şartname ve sözleşme ve diğer talimatlarda ve görüşmelerde ne şekilde belirtilmişse, yapılacak muayenede bunlar tek tek aranır; muayene ve kabul genel teamül, kural ve standartlara göre yapılır.
14.3. Mal ve hizmetin kusurlu veya eksik olması halinde kusur veya eksik giderilinceye kadar ödeme yapılmaz. Kusur veya eksik mutad bir süre içerisinde giderilemezse, TİM her türlü hakkı saklı kalmak kaydıyla sözleşmenin fesh edilmesine karar verebilir.
Madde 15 - Müeyyide
15.1. Yüklenici’nin yükümlülüklerini işbu şartname veya akdedilecek sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirmemesi ya da şartname veya sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmesi durumunda, TİM’in başkaca zararına ilişkin her türlü hakları saklı kalmak kaydıyla Yüklenici’ye sözleşme kapsamındaki toplam mal/hizmet bedelinin belirli oranında müeyyide uygulanabilir.

IV – DİĞER HUSUSLAR
Madde 16 – TİM’in Yetkileri ve Sair Hususlar
16.1. TİM, 4734 sayılı kanuna tabi olmayıp, Türkiye İhracat Haftası Komitesi / Satın Alma Komisyonu tekliflerin değerlendirilmesinde, satın almayı yapıp yapmamakta, ertelemekte, uygun bedeli tespitte ve uygun teklif sahipleri arasında ayrıca pazarlık yapmakta veya satım konusu hizmeti dilediğine istediği şartlarda vermekte serbesttir.
16.2. Bu şartnamede bulunmayan hususlar için TİM mevzuat hükümleri ve talimatları geçerlidir. İşbu şartnamedeki hükümler ile TİM mevzuatı arasında çelişki ya da farklılık olması halinde ilgili TİM mevzuat hükümleri ve talimatları geçerlidir.
16.3. Yüklenici anılan işi şartname ve sözleşmedeki hükümlere göre yerine getirmekle yükümlüdür. Aksi durumda uygunsuzluklar tespit edilip uyarıda bulunulur. Uygunsuzlukların devamı durumunda, TİM’in sözleşmeyi derhal fesih ve ödeme yapmama hakkı bulunmaktadır.
Madde 17 – Denetim
İş süresince TİM veya görevlendireceği kontrol grupları tarafından denetim gerçekleştirilebilir. Söz konusu denetim:

  1. Yüklenicinin yaptığı tüm iş ve işlemleri izlemek, değerlendirmek ve denetlemek,

  2. Proje ve organizasyon süresince, gerekli görülen hallerde ikili görüşme yapmak, toplantı düzenlemek,

  3. Hizmetin tam ve eksiksiz yürütülmesi amacıyla, yüklenici tarafından alınması gerekli her türlü tedbiri belirlemek ve bunları yükleniciye bildirmek,

ve benzeri hususlarını içerir.
Madde 18 - Anlaşmazlıkların çözümü

Anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Tahkim Merkezi ilk başvuru makamı olacaktır.

18 ana madde ve 7 sayfadan ibaret olan bu şartname, aşağıda belirtilen şirket yetkilisi tarafından okunup, anlaşılıp itirazsız olarak kabul edilerek imzalanmıştır.

TEKLİF SAHİBİ ŞİRKET UNVANI

Şirket Yetkilisinin Adı ve Soyadı

İmza-Kaşe


EKLER

1. Maliyet kalemleri tablosu

2. Teklif Sahibinin BeyanıEK 2 - TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI
TİM GENEL SEKRETERLİĞİ’ne

İstanbul
<Firma tam unvanı> olarak,


 • Bu ihaleye verilen tekliflerde başka bir şekil ve formda katılımcı olmadığımızı;

 • Yukarıda sayılan, ihalelere katılımcı olmamızı engelleyen durumlardan birine dahil olmadığımızı;

 • Yukarıda açıklanan yasak fiil ve davranışlarda bulunmayacağımızı ve etik kurallara uyacağımızı ve özellikle teklif teslim dönemi içerisinde diğer adaylar ya da ihale kapsamındaki kimselerle mevcut ya da potansiyel hiçbir çıkar çatışması ya da bağlantı içinde olmadığımızı;

 1. Teklifimizde yalnızca kendi tüzel kişiliğimizin kaynak ve deneyimine dair bilgiyi sağladığımızı;

 2. Teklif süreci ya da sözleşmenin uygulanmasının herhangi bir aşamasında, üstte belirtilen durumlarda herhangi bir değişiklik olması halinde, TİM’i hemen bilgilendireceğimizi,

 3. Bu teklif sürecinde kasti olarak verilen herhangi bir yanlış ya da eksik bilginin, bu ihaleden ya da diğer TİM ihalelerinden hariç tutulmamızla sonuçlanacağını kabul ettiğimizi,

 4. Satın alma dosyasında yer alan bütün belgelerin tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiş olduğunu


beyan ederiz.
Teklifimizin kabulü halinde, TİM’in talebi halinde, yukarıda açıklanan ihale dışı bırakılma durumlarından herhangi birine dahil olmadığımızı, yasal belgelerle ispatlamayı taahhüt ediyoruz.
TİM’in talebi halinde, bu ihale dosyasında belirtilen teklif için gerekli seçim kriterleri ile ilgili, mali ve ekonomik durumumuzun sürekliliği ve teknik - mesleki kapasitemiz hakkında kanıt sağlamayı taahhüt ediyoruz.
İhale kararının bildirilmesinden sonra, 15 takvim günü içinde bu kanıtı sağlayamamamız ya da eksik / yanlış bilgi vermiş olmamız durumunda ihale kararının hükümsüz sayılacağından haberdar olduğumuzu bildiririz.
Saygılarımla
sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

TÜRKİye ihracatçilar mecliSİ İhracat haftasi iconTÜRKİye ihracatçilar mecliSİ tasarim haftasi

TÜRKİye ihracatçilar mecliSİ İhracat haftasi icon2023 Türkiye İhracat Stratejisi, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü...

TÜRKİye ihracatçilar mecliSİ İhracat haftasi iconTÜRKİye ihracat kredi bankasi a.Ş

TÜRKİye ihracatçilar mecliSİ İhracat haftasi iconS Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş

TÜRKİye ihracatçilar mecliSİ İhracat haftasi iconTÜRKİye büYÜk millet mecliSİ

TÜRKİye ihracatçilar mecliSİ İhracat haftasi iconTÜRKİye büYÜk millet mecliSİ

TÜRKİye ihracatçilar mecliSİ İhracat haftasi iconTÜRKİye büYÜk millet mecliSİ

TÜRKİye ihracatçilar mecliSİ İhracat haftasi iconTÜRKİye büYÜk millet mecliSİ

TÜRKİye ihracatçilar mecliSİ İhracat haftasi iconTÜRKİye büYÜk millet mecliSİ

TÜRKİye ihracatçilar mecliSİ İhracat haftasi iconTÜRKİye büYÜk millet mecliSİ


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev