Makine İkmal Bakım ve Onarım Şefliği

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ORGANİZASYON ŞEMASIBELEDİYE BAŞKANI
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

MÜDÜR
Makine İkmal Bakım ve Onarım Şefliği

Yapım İşleri ve Proje Şefliği


Yol İşleri Şefliği

İdari İşler Şefliği
İş Makineleri Servisi


Kontrol Servisi

Büro Servisi
Trafik Servisi

Harita Servisi

Yol Yapım Servisi

Elektrik Servisi


Proje Servisi


İhale ve Satın Alma Servisi

Asfalt Bakım –Onarım Servisi

Taşınır Kayıt ve Kontrol Servisi

Kaldırım Bakım –Onarım Servisi
T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Fen İşleri Müdürlüğü
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 -


Bu Yönetmeliğin amacı, Pamukkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.Kapsam

MADDE 2 -

Bu Yönetmelik, yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde Pamukkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile işleyişini kapsar.
Dayanak

MADDE 3 -

6360 sayılı on üç ilde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi altı ilçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun doğrultusunda 2014 yılında Denizli Belediyesinden ayrılarak kurulmuş olan Pamukkale Belediye Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren müdürlüklerin; 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda Pamukkale Belediye Meclisinin 03.03.2016 tarih ve 106 sayılı kararı ile düzenlenen Fen İşleri Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.Tanımlar

MADDE 4 – Bu yönetmelikte geçen;

 1. Belediye :Pamukkale Belediyesi'ni,

 2. Başkan :Pamukkale Belediye Başkanı'nı,

 3. Başkanlık :Pamukkale Belediye Başkanlığı’nı,

 4. Encümen :Pamukkale Belediye Encümenini

 5. Meclis :Pamukkale Belediye Meclisi

 6. Başkan Yardımcısı :Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı'nı,

 7. Müdürlük :Fen İşleri Müdürlüğünü' nü,

 8. Müdür :Fen İşleri Müdürü' nü,

 9. Personel :Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı çalışanların tümünü, .

 10. Yönetmelik :Fen İşleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade

eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

Teşkilat

MADDE 5 –

(1) Fen İşleri Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen gibidir.

 1. Müdür

 2. Şefler (Teknisyen, Tekniker, Mühendis, Mimar vb.)

 3. Memurlar (Teknisyen, Tekniker, Mühendis, Mimar vb.)

 4. İşçiler (Teknisyen, Tekniker, Mühendis, Mimar vb.)

 5. Hizmet alımı personeli (Düz işçi, Teknisyen, Tekniker, Mühendis, Mimar vb.)


(2) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

a) Müdür

b) İdari İşler Şefliği

- Büro Servisi

- İhale ve Satın Alma Servisi

- Taşınır Kayıt Ve Kontrol Servisi

c) Yapım İşleri ve Proje Şefliği

- Kontrol servisi

- Proje Servisi

d) Yol İşleri Şefliği

- Yol Yapım Servisi ( Asfalt bakım-onarım birimi, Kaldırım onarım birimi )

- Harita Servisi

- Trafik Servisi

e) Makina İkmal Şefliği

- İş Makinaları Servisi

- Elektrik Servisi

Bağlılık
MADDE 6 -


Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya Belediye Başkanının görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı eliyle yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki, Sorumluklar

Fen İşleri Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 7 –

(1) Fen İşleri Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun 48. Maddesi gereğince Belediye Başkanına veya Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir,

(2) Birim bütçesini hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderir,

(3) Belediye Meclisi ve Encümenine çalışmaları ile ilgili teklif hazırlamak ve onaya sunar,

(4) Belediye Meclisi Belediye Encümenin 5393 Sayılı Belediye Kanununa uygun olarak Müdürlük çalışmaları ile ilgili aldığı kararları uygular,

(5) Valilik tarafından takip edilen yatırım izleme raporlarını zamanında hazırlamak ve ilgili Makamlara sunulmasını sağlar,

(6) Yüklenici firmaların ve bu firmalarda görev yapan Teknik Personelin İş Bitirme, İş Deneyim ve İş Yönetme Belgelerini tanzim eder,

(7) Birim performans programını hazırlayıp, Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderir,

(8) Birim faaliyet raporunu hazırlayıp, Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderir,

(9) Mali Hizmetler Müdürlüğüne özellikle muhammen bedel tespiti ve harçlarla ilgili teknik destek verir,

(10) 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile Belediyenin görevlerinden sayılan veya Belediye Meclisi tarafından yapımı kararlaştırılan her türlü hizmet, sosyal ve kültür amaçlı binaların ve üstyapı tesislerinin, kapalı ve açık spor alanlarının ve mevcut tesislerin yapım, onarım ve hizmet ihalelerine ait proje, şartname ve protokolleri hazırlamak, ihalelerini gerçekleştirmek. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereği muayene, kabul ve diğer komisyonları teşekkül ettirip, Üst Makamın Onayına sunar,

(11) Bu tesislerin yapımını gerçekleştirmek ve denetlemek, bakım ve onarımlarını yapar,

(12) Yukarıda sözü edilen işlere ait hakediş ve kesin hesaplarını tetkik edip, ödeme evrakını ilgili Müdürlüğe iletmek, geçici ve kesin tutanakları tanzim eder,

(13) İhale işlerini ve ihaleye verilen işlerin kontrolünün yapılmasını, geçici kabul, kesin kabul ve denetleme işlerinin yapılmasını sağlar,

(14) Arazide yerinde yapılan tespitler ile vatandaşlardan gelen müracaatları yerinde tetkik ederek şikâyetlerin çözümünü için gerekli mercilere iletilmesini sağlar,

(15) Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplere, müdürlüğün yürütmekte olduğu çalışmalar dâhilinde yardımcı olur,

(16) Uygulama çalışmalarına yönelik yenilikleri ve gerekli araştırmaları, ön incelemeler yaptırarak idareye sunmak, maliyet hesapları yaparak onaylanan projelerin hayata geçirilmesini sağlar,

(17) Kamu bina ve çevre düzenlemesi işlerinin ön etütlerinin Avan projelerinin metraj ve keşiflerinin yapılması çalışmalarını yürütür,

(18) Belediye sorumluluk alanındaki Kreş, Sağlık Ocağı, Huzur Evi, Aile Danışma Merkezleri, Kültür ve Sanat Merkezleri, Belediye Hizmet Binaları, Sokak Çocukları Evleri, Hayvan Hastanesi ve Muhtarlık Binalarının ve Başkanlık tarafından karar verilen diğer yapıların yapımı, tadilat ve onarımını yapar veya yaptırır,

(19) Belediye sınırları içerisindeki devlete ait tüm okulların bakım, onarım ve yeni hizmet binalarını bütçe imkânları çerçevesinde Başkanlık, gerekirse Meclis onayı ile yapar,

(20) Pamukkale İlçe Belediye sınırları içindeki tüm mahallelere ait yeni açılacak yolların imar planına uygun olarak tespit edilmesini ve yapılmasını sağlar,

(21) İmar planlarındaki yol, bulvar, cadde, meydan ve yaya yollarının plan şartlarına uygun yapılmasını temin etmek, planlardaki eksiklik ve maddi hataların tespiti halinde ilgili Müdürlükleri bilgilendirir,

(22) Kent içi ulaşımın rahatlaması, şehir estetiğinin iyileştirilmesi amacı ile ulaşım, yaya yolları düzenlemeleri yapar ve teknik açıdan uygun görülen yerlerde bisiklet yolları düzenlemeleri yapıp uygular,

(23) Pamukkale İlçe Belediye sınırları içindeki yeni yapılan yolları asfaltlar, mevcut ve bozulan asfaltların onarılması çalışmalarını yürütür,

(24) İhaleli işler kapsamında, kanal yapımı, bordür döşenmesi, tretuvar vb. yapım işlerini yürütür,

(25) Belediye sorumluluk alanı içindeki yollarda trafik düzenlemelerini (levhalandırma, hız tahdidi uygulaması yapar, yol çizgisi ve otopark çizgilendirme işlemlerini vb. yapar) gerçekleştirir,

(26) Muhtemel kötü hava şartları, kar, don, sel baskınları ile plan çerçevesinde mücadele eder,

(27) 3194 Sayılı İmar Kanunu çerçevesinde İmar Plan, İmar Kanunu ve Ruhsat ile eklerine aykırı yapıların ilgili birim tarafından yasal iş ve işlemleri sonuçlandırıldıktan ve Fen İşleri Müdürlüğüne intikal ettikten sonra inşaat yıkımları yapar veya yaptırır,

(28) Uhdesinde bulunan her türlü iş makinelerinin sevk ve idare edilmesini sağlar,

(29) Konusu ile ilgili ihtiyaç duyulan araç, iş makinesi ve yedek parçalarını, yol, üstyapı imalat malzemelerini alır, bakım ve depolamalarını yapar, gerektiğinde kullanır, mevcut araç ve iş makinelerini çalışır halde bulundurur,

(30) Araçların bakım, onarım, tamir ve yakıt ikmalinin yapılmasını sağlamak amacıyla Destek Hizmetler Müdürlüğü ile koordinasyonlu çalışır.

Fen İşleri Müdürünün Görevleri

MADDE 8 –

(1) Belediye Başkanı’nın ve/veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında, mer’i mevzuat gereği Müdürlüğün; sevk ve idaresini, organize edilmesini gerektiğinde re organize edilmesini, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, iş ve işlemlerin yeniden tanzimine ilişkin dâhili düzenlemeleri yapar,

(2) Başkanlığın belirlemiş olduğu hedeflerin gerçekleştirebilmesi için gerekli planlamayı yapar, program geliştirir ve uygulamaları kontrol eder.

(3) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlar. Planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izler, gerekiyorsa, düzeltmeye yönelik tedbirleri alır.

(4) Müdürlüğün işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde sonuçlandırmak üzere planlar,

(5) Gelecekte doğacak ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde elindeki kadro, makine, işyeri ve teçhizatın planlamasını yapar,

(6) Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlar, faaliyet planına göre yıllık bütçesini Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlar,

(7) Müdürlüğün tüm işlerini en etkin şekilde yapmak üzere, Başkanlığın mevcut organizasyon şeması, iş tarifeleri ve pozisyonların ihtiyaç gösterdiği vasıflara uygun kadrosunu organize eder,

(8) Planlarla ilgili kurum içi ve diğer kurumlarla koordinasyonunu sağlar ve talepleri sonuçlandırır,

(9) Organizasyon yapısında ve/veya iş tarifelerinde zamanla doğacak değişiklik ihtiyaçlarını

İnsan Kaynaklarından sorumlu Müdürlüğe bildirir,

(10) Çalıştırdıkları görevlilerin, işbölümü esasları dâhilinde, sorumluluklarını belirler ve bu görevleri benimsetir,

(11) Emrindeki elamanlara görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetki delegasyonunu yapar, onları İnisiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya teşvik eder,

(12) İşgücünün en faydalı şekilde kullanılması ve işlerin en az maliyetle yürütülmesi için, emrindeki personelin görev ve sorumluluklarını açık, seçik ve anlayabilecekleri sadelikte belirtir, iş ve işlemlerin buna uygunluğunu denetler,

(13) Stratejik plan ve performans programı hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirir,

(14) Müdürlüğün verimliliğinin arttırılmasını ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, çalışma metotlarını geliştirmeleri için astlarına mesleki yardımda bulunur, genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmeleri için disiplini temin eder,

(15) Kendine bağlı olan personelin aralarında koordinasyon kurmalarını ve onların da Başkanlığın hedeflerine uygun olarak birlikte çalışmalarını temin eder,

(16) Müdürlüğündeki astlarının diğer Müdürlükler ile yaptıkları ortak çalışmalarda uyum ve koordinasyonu sağlar,

(17) Gerekli gördüğü hususlarda emirlerini yazılı olarak verir,

(18) Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdışı görev seyahatine gönderildiğinde, gittiği yerde yaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçları belirten özet, fakat kolayca anlaşılabilir bir üslup ve düzende rapor hazırlar, amirine verir,

(19) Müdürlüğe gelen tüm evrakın ilgililere usulünce iletilmesini sağlar,

(20) Personel planlaması ile ilgili çalışmaları yürütür, personel ihtiyaçlarını sistemli biçimde tespit eder, personelin birimler arasında sayı ve nitelik yönünden uygun biçimde dağılımını sağlar, kadro, şema ve cetvellerini onaylattırır,

(21) Personellerinin iş bölümü esasları dâhilinde, sorumlulukları belirler,

(22) Bölümündeki birim ve servislerin koordineli olarak çalışmalarını sağlar,

(23) Sorumluluğunda çalışan personelin birim çalışmalarını aksatmayacak şekilde yıllık izinlerini kullanmasını sağlar,

(24) Sorumluluğunda çalışan personelin çalışma mevzuatına uyumunu sağlar ve çalışmalarını denetler,

(25) Fen İşleri Müdürlüğünün organizasyon yapısında ve/veya iş tanımlarında zamanla doğan değişikliklerin gerektirdiği işlemlerin takibini ve denetimini yapar,

(26) Yokluğunda görevlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için yerine bakacak şahsı belirleyerek başkan ve/veya başkan yardımcısının onayı ile vekâlet verir ve görevlerini belirler,

(27) Müdürlük faaliyetlerini denetler,

(28) Başkanlığın kabul ettiği yönetim ve organizasyon prensiplerini personeline açıklar, organizasyon içindeki konumları hakkında gerekli bilgiyi vererek uyumlu çalışmalarını sağlar.
Şeflerin görev ve sorumlulukları

Şefin görev, yetki ve sorumluluk ve nitelikleri

MADDE 9-

(1) Görevi gereği kendine havale edilen işleri mevzuat esaslarına göre yapar ve yaptırır.

(2) İşlerini plan ve programa bağlayarak iyi bir şekilde yapılmasını ve vaktinde bitirilmesini sağlar,

(3) Emrindeki personele iş dağıtımı yaparak onlara görev verir ve sonuçlarını alır,

(4) Personelin durumunu kontrol ve takip ederek denetim altında bulundurur,

(5) Şefliğinden ayrılacak ya da görev yeri değişecek olan personelin, zimmetinde bulunan iş ve evrakları müşterek bir zabıt ile teslimini sağlar,

(6) Şefliğe gelen evrakın gereği için ilgili personele talimat vererek yaptırır, takip eder ve evrakın gerekli sürede çıkışını sağlar,

(7) Personelin devamı ve mesai durumlarını kontrol etmek, aksaklık varsa Müdürüne bildirir,
(8) Resmi yazıları hazırlar ve genelge esaslarına göre tanzim ederek veya ettirerek işleme koyar,

(9) Müdür tarafından verilen diğer görevleri müdür adına yürütür,

(10) Şef, birimine ait tüm iş ve işlemlerden müdürüne karşı sorumludur,

(11) Birim Müdürüne bağlı olarak çalışır, kendine bağlı personelin tüm iş ve işlemleri ve disiplinlerinden, Müdürlük işlerinin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesinden, izinli veya raporlu olan diğer birim şeflerinin işlerini de yürütmekten müdürüne karşı sorumludur,

(12) Şefin mazereti nedeniyle görevinden ayrı kaldığı süre içerisinde şeflik görevi diğer şeflerden biri veya müdürlükteki uygun personellerden biri tarafından vekâleten yürütülür,

(13) Müdürlükte görevli tüm şefler, Müdürlüğünün görev alanı ile ilgili olarak, Başkanlığın gayeleri, bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar ve programların geliştirilmesinde tüm operasyonel, teknik ve uygulamalarda amirine gerekli desteği eksiksiz vermekle sorumludurlar.

Müdürlüğe bağlı şefliklerin görevleri

İdari İşler Şefliğinin görevleri

MADDE 10 –

Kanun ve diğer mevzuatlara uygun olarak, her türlü yazışma, evrak işlemi, personel işleri, taşınır kayıt ve ihale işlerinin yürütülmesinde Müdüre bağlı olarak görev yapar.


 1. Büro Servisi Görevleri

MADDE 11 -

Yazışmalar vasıflı kalem personeli tarafından yürütülmelidir. Bu çerçevede;

 1. Müdürlüğe gelen ve giden bütün evrakları kaydeder, Müdürlük çalışmaları ve ihtiyaçları ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapar, dağıtımını gerçekleştirir,

 2. Gelen evrakların ilgilisine dağıtımını yapmak, talep edilen işlemin veya günlü evrakların süresi içinde neticelendirilmesi için gerekli takipleri yapar,

 3. Personelle ilgili izin, rapor, ceza, mükâfat, kademe ilerlemesi, tayin, terfi vb. dosyaları tanzim eder,

 4. Müdürlüğe ait bilgi ve belgeleri gizlilik derecelerine uygun olarak muhafaza eder, arşiv bilgilerini ve belgelerini ilgili Yönetmeliğe uygun arşivler,

 5. Fen İşleri Müdürlüğüne vatandaşlardan gelen taleplere, cevap veya bilgi verir,

 6. Müdürlük ihtiyaç ve harcamaları ile ilgili mali kayıtları tutmak, avans almak ve mahsuplarını yapar,

 7. Hakediş Raporlarını ve Tahakkuk Müzekkerelerini Müdür veya vekilinin onayından sonra Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderir,

 8. Belediye Başkanlığının Ayniyat Yetkilisi ile Müdürlük arasındaki ayniyat işlemlerini yürütür; bunun için uygun görülen elamanın görevlendirilmesini sağlar,

 9. Belediyenin faaliyet alanına giren konularla ilgili olarak yapılan yasa ve yönetmelik değişikliklerini, Belediye Encümeni ve Belediye Meclisi Kararlarını takip ederek Müdür ve personelin bilgisine sunar,

 10. Meclis ve Encümen toplantılarının gündemlerini takip eder ve Müdürlüğün gündeme alınması gereken evraklarının hazırlanmasını sağlar,

 11. Fen İşleri Müdürlüğünde görevli, işçi, hizmet alımı ve TYP (Toplum Yararı Programı) personelinin puantajlarını hazırlar,

 12. Tüm personeli ilgilendiren durumlarda Tebliğ-Tebellüğ belgeleri düzenler ve iletir,

 13. Müdürlük olarak kendi personelinin mesai takibini yapar,

 14. Her türlü personel ve işlerle ilgili olurlar, onay ve görevlendirme yazılarını hazırlar.


 1. İhale ve Satın Alma Servisi Görevleri

(aa) İhale Birimi

 1. Mevzuat ve hükümlerine göre teknik şartname, metraj, yaklaşık maliyet, analizler, birim fiyat tarifleri ve mahal listelerinin hazırlanmasını sağlar,

 2. İhale dosyalarının idari şartnameleri ve onay belgeleri ile ilgili olarak gerekli hazırlıkları yapar,

 3. İhale ilanlarını hazırlamak ve gerekli yerlerde yayımlanmasını sağlamakla görevlidir,

 4. İhale komisyonlarının sekretarya hizmetlerini sağlar,

 5. Tüm ihale iş ve işlemlerini sözleşme imzalanana kadar takip etmek, sözleşme imzalandıktan sonra ilgili birime dosyayı havale etmekle görevlidir,

 6. İhale süresinde gelen şikâyetleri değerlendirir ve en kısa sürede şikâyetleri sonuçlandırarak ihale işlemlerini tamamlar,

 7. Yıl içerisinde yürütülecek çalışmaların yatırım plan ve programının hazırlanmasını ve bu programın takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlar,

 8. İhale işlemlerinin rekabet, eşitlik ve saydamlık ilkeleri çevresinde gerçekleştirilmesini sağlar,

 9. İhale işlemelerini yürütmek, işlerin kanun, yönetmelik, Tebliğ ve şartname vb. mevzuata uygun hazırlanmasını sağlar,

 10. Mal ve Hizmet alımı işlerinin, hakediş ve kesin hak edişleri düzenler,

 11. 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre yapılan her türlü işin hazırlık ve kontrol sürecini takip eder,


(ab) Doğrudan Temin Birimi

Müdürlükçe gerekli görülen malzeme temini ve yapım işlerini doğrudan temin usulüyle yürütür. 1. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Görevleri

Taşınır kayıt kontrol yetkilisinin Müdürlük bünyesine giren her türlü malzeme ve demirbaşın kaydedilmesi, zimmet altına alınması ve periyodik kontrol edilmesini sağlar.

Yol İşleri Şefliğinin görevleri

MADDE 12 -

(1) Kanun ve diğer mevzuatlara uygun olarak her türlü yol yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak, harita-ölçüm işlerini organize etmek, trafik işlerini düzenlemekle sorumludur,

(2) Sorumluluk alanı ile ilgili vatandaş veya diğer mercilerden gelen talepleri değerlendirir, cevap verir ve uygun görüldüğü takdirde gereğinin yapılmasını sağlar,

(3) İstenildiği takdirde ilgili mercilere görev alanı ile ilgili bilgi verir,

(4) Pamukkale İlçe Belediye sınırları içindeki tüm mahallere ait asfalt (kaplama, yama vb.) yapılacak yolların ve kullanılacak asfalt miktarlarını belirler,

(5) Tespit edilen ihtiyaca göre hazırlanmış olan iş programın yürütülmesini sağlamak, görülen aksaklıkları vakit geçirmeden amirine iletir ve gerekli tedbirin alınmasını sağlar,

(6) Kış mevsimin de karla mücadelede gerekli olan tuz ihtiyacını belirleyerek stoklanmasını sağlar,

(7) Karla mücadele çalışması için ekipleri organize eder, çalışmaları programlar ve Büyükşehir ile gerekli irtibatı sağlar,

(8) Kış mevsimi dolayısıyla yollarda oluşan üstyapı sorunlarını tespit ederek, olumsuzlukları hızlı bir şekilde giderir,

(9) Pamukkale ilçe Belediye sınırları içindeki tüm mahallelere ait yeni açılacak yolların belirlenmesini ve yapılmasını sağlar,

(10) Pamukkale ilçe Belediye sınırları içindeki mahallelere ait stabilize ihtiyacı olan yolların ve gerekli stabilize ihtiyacının belirlenmesini ve stoklanmasını sağlar,

(11) Müdürlük bünyesine tahsis edilen iş makinası ve araçlar ile her türlü motorlu motorsuz gereçlerin bakım ve arızalarını, makine ikmal şefliğine bildirir,

(12) Müdür tarafından verilecek diğer yetkileri kullanır.


 1. Yol Yapım Servisi

 1. İmar planına uygun olarak ham yol açılmasını gerçekleştirir,

 2. İhtiyaç tespit edilen bölgelerde daha önceden ihalesi yapılmış olan beton parke veya asfalt yol yapım işlerinin kontrollüğünü ve organizasyonunu yapar,

 3. Kontrollük hizmetlerini yürütürken vatandaşlardan veya amirlerinden gelen uygun talepleri ilgili yükleniciye üst yöneticisinin bilgisi dâhilinde iletir ve gereğinin yapılmasını sağlar,

 4. Pamukkale İlçe Belediye sınırları içindeki yeni yapılan yolları asfaltlar, mevcut ve bozulan asfaltların onarılması çalışmalarını yürütür,

 5. Belediye sorumluluk alanı içindeki yollarda trafik düzenlemelerini (levhalandırma, hız tahdidi uygulaması yapar, yol çizgisi ve otopark çizgilendirme işlemlerini vb. yapar) gerçekleştirir,

 6. Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplere, müdürlüğün yürütmekte olduğu çalışmalar dâhilinde yardımcı olur,

 7. İhaleye verilen işlerin kontrolünün yapılmasını, geçici kabul, kesin kabul ve denetleme işlerinin yapılmasını sağlar,

 8. İhaleli işler kapsamında, kanal yapımı, bordür döşenmesi, tretuvar vb. yapım işlerini yürütür,

 9. Uhdesinde bulunan her türlü iş makinelerinin sevk ve idare edilmesini sağlar,

 10. Kent içi ulaşımın rahatlaması, şehir estetiğinin iyileştirilmesi amacı ile ulaşım, yaya yolları düzenlemeleri yapar ve teknik açıdan uygun görülen yerlerde bisiklet yolları düzenlemeleri yapıp uygular,

 11. Muhtemel kötü hava şartları, kar, don, sel baskınları ile plan çerçevesinde mücadele eder,

 12. Valilik tarafından takip edilen yatırım izleme raporlarını zamanında hazırlar ve ilgili makamlara sunulmasını sağlar,

 13. Vatandaşların istek ve şikâyetlerini değerlendirerek sonucunu ilgili kişi ve kurumlara iletir.


(aa) Asfalt Bakım Onarım Birimi

 1. Asfalt yol imalatı, asfalt tamiratı ve yama işlemlerini koordine eder,

 2. Gerekli görülen yerlerde asfalt kazıma makinesi ile asfalt kazılması işini koordine eder,

 3. Çalışmalar sırasında çıkan moloz, kazınmış asfalt gibi malzemelerin nakliyesi, depolanması vb. işleri koordine eder,

 4. Yol imalatlarıyla ilgili hafriyat ve tesviye, çalışmalarını koordine eder,

 5. Amiri tarafından verilen iş ve görevleri yerine getirir,

 6. Birime verilen dilekçeleri, resmi yazıları, mahkeme yazılarını takip eder, gereğince cevaplar,

 7. Müdürlük tarafından hazırlanan projelerin gerektiğinde sunumlarını hazırlar.


(ab) Kaldırım Bakım Onarım Birimi

 1. Kaldırım ve beton parke yol vb. çalışmaları için parke, bordür, beton vb. malzemelerin sevkini gerçekleştirip (müteahhit veya belediye personeli ile) gerekli tamiratları yaptırır ve kontrol eder, 1. Gelen talepler doğrultusunda, tamirat işlerinin takibini yapmak, ekipleri yönlendirmek, çalışmaları sonuçlandırır ve üst amire rapor sunar.

 2. Birime verilen dilekçeleri, resmi yazıları, mahkeme yazılarını takip eder, gereğince cevaplar,

 3. Müdürlük tarafından hazırlanan projelerin gerektiğinde sunumlarını hazırlar.

 4. İhaleye verilen işlerin kontrolünün yapılmasını, geçici kabul, kesin kabul ve denetleme işlerinin yapılmasını sağlar,

 5. Üst Amirinin birime verdiği görevleri eksiksiz olarak yerine getirir.
 1. Harita Servisi

 1. Yıllık çalışma programı uyarınca haritalar üzerinde hazırlık çalışmaları yapar,

 2. Etüt haritasını yol eksen hattını işler,

 3. Yol eksen hattının arazide aplikasyonunu yapmak ve gerekli bilgileri toplar,

 4. Yeni açılan yolların profiline ve mihver zaptına uygunluğunu kontrol eder,

 5. Belediyemiz sınırları içerisinde tüm imarlı ve imarsız bölgelerde mevcut ve yeni açılan asfalt yol veya ham yollara ait plan, pafta, çalışmaları, bölge yol haritaları oluşturur, yol kesitlerini projelendirir,

 6. Müdürlük çalışma programı doğrultusunda yapılacak yollara ait plan ve plankote çalışmalarını program bazında somutlar ve çalışma yapılan yollarda ataşmanlar hazırlar,

 7. Yol etütleri yaparak, asfaltlama program önerileri ve asfaltlama program takvimi geliştirir,

(8) Uygulama projesi hazırlanmış işlerin, yapılan ihale dosyalarının hazırlanıp sonuçlandırılması ve kontrolünü sağlar,

(9) Teşekkül istikametleri ve kot/kesit krokileri tanzim eder,

(10) Yol, park ve kamu alanlarına tecavüzlü binaları belirler,

(11) Kamu alanlarının yer tespitlerini yapar,

(12) Yol profilleri çıkarır,

(13) Kırmızı kot geçirir,

(14) Müdür veya Şef’in kendisine tevdi ettiği görevleri yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmakla yükümlüdür,

(15) Birim bünyesinde ve görev sahasında oluşan aksaklıkları birim amirine bildirir.


 1. Trafik Servisi

 1. Trafik ile ilgili gelen her türlü talebi değerlendirir, takibini yapar, sonuçlandırır ve cevap verir,

 2. İlçe Belediyesinin uhdesinde bulunan yollarda levhalandırma işlemlerini gerçekleştirir,

 3. UKOME ‘den gelen talepleri değerlendirip yerinde uygular,

 4. UKOME kararlarına göre hız kesici ve delinatör uygulamalarını gerçekleştirir,

 5. Yol ağı, otoparklar vb. kamusal alanalar da çizgi çalışmalarını gerçekleştirir,

 6. Trafik hizmetlerini gerçekleştirirken diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli çalışır.

 7. Müdür veya Şef’in kendisine tevdi ettiği görevleri yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmakla yükümlüdür.


Yapım İşleri ve Proje Şefliği

Kanun ve diğer mevzuatlara uygun olarak müdürü tarafından şefliğe verilen her türlü projelendirme, yapım kontrol hizmetlerini düzenli, verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar.


 1. Proje Servisi

 1. Belediyeye ait resmi binalar ile sosyal tesislerin mimarı avan projelerini, gerektiğinde uygulama projeleri ile tadilat ve onarım projelerini hazırlar mahal listelerini belirler,

 2. Avan Projesi idarece hazırlanarak yükleniciye verilen ve uygulama projeleri ile detayları yüklenici firma tarafından hazırlanan ihale konusu işlere ait projeleri yapı servisi amirine sunar ve Müdürlük Makamınca da onaylanmasını sağlar,

 3. Projelerin yürütülmesi ve geliştirilmesi amacıyla önerilerde bulunur ve sonuçlandırılan çalışmaları inceleyip karara bağlar,

 4. Yapı teknolojisindeki son gelişmeleri ve yenilikleri yakından izlemek ve projelendirme aşamasında bu gelişme ve yeniliklerden yararlanır,

 5. Sözleşmesi imzalanmış tüm yapım işleri ile ilgili (yol bakım onarım hariç) kontrollük işlerini yürütür,

 6. Birimin çalışma programının hazırlanması ve çalışmaların bu programa uygun yürütülmesini sağlar,

 7. Müdür veya Şef’in kendisine tevdi ettiği görevleri yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmakla yükümlüdür


Kontrol Servisi

 1. Sözleşmesi imzalanmış tüm yapım işleri ile ilgili (yol bakım onarım hariç) kontrollük işlerini yürütür,

 2. Birimin çalışma programının hazırlanması ve çalışmaların bu programa uygun yürütülmesini sağlar,

 3. Kamu hizmetine sunulacak bina ve tesislerin inşaatlarının yapılması çalışmalarını takip ederek sonuçlandırır,

 4. Okul binalarının inşaatını, bakım ve onarımını yapmak, okulların bahçelerinin düzenlenmesini, asfalt kaplama yapılmasını, spor sahalarının yapılmasını, WC’ lerin tamiratlarını, bahçe duvar ve korkulukların tamiratlarını, iç-dış boyalarının yapılmasını, çatı onarımının yapılmasını sağlar,

 5. Belediye birimleri ile diğer kamu kuruluşlarına ait binalarda gerçekleştirilen çeşitli inşaat faaliyetlerinin takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlar,

 6. Pamukkale belediyesi ilçe sınırlarında kalan ibadethane, kreş, okul, sağlık ocağı, huzur evi, aile danışma merkezi, kültür ve sanat merkezleri, Eğitim ve kültür ile ilgili yurtlar ve tesisler, belediye hizmet binaları, sokak çocukları evleri, hayvan hastanesi ve muhtarlık binalarının ve Başkanlık tarafından karar verilen diğer yapıların yapımı tadilat ve onarımı yapar ve/veya yaptırır,

 7. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Bayındırlık İşleri Kontrol yönetmeliği çerçevesinde hak ediş, kesin hesap ve diğer sözleşme yönetimi iş ve işlemlerini gerçekleştirir.

 8. Kanun ve diğer mevzuatlara uygun olarak birime verilen görevlerin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirir,

 9. Yürüttüğü tüm faaliyetler ile ilgili bilgi verileri toplamak, düzenli bir şekilde kayıt altına alır ve analiz eder,

 10. Amiri tarafından verilen iş ve görevleri yerine getirir,

 11. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılan yapım, mal veya hizmet alımı işlerine ait kontrollük hizmetlerini yürütür,

 12. 4734 sayılı Kanun’a göre yapılan yapım, mal veya hizmet alımı işlerine ait muayene kabul, geçici kabulleri ve kesin kabulleri; ilgili muayene ve kabul yönetmeliklerine, yapım işi ise Yapım İşleri Genel Şartnamesi ’ne varsa ilgili teknik şartnamelere göre yapar,

 13. Kontrollük hizmetlerini yürütürken vatandaşlardan veya amirlerden gelen uygun talepleri ilgili yükleniciye üst yöneticisinin bilgisi dâhilinde iletir ve gereğinin yapılmasını sağlar,

 14. 4734 sayılı Kanun’a göre yapılan yapım, mal veya hizmet alımı işlerine ait "İş Deneyim Belgesi’ni tanzim eder ve üst yöneticisinin onayına sunar,

 15. Gerek görülmesi halinde, 4734 sayılı Kanun’a göre yapılacak olan yapım, mal veya hizmet alımı işlerine ait teknik şartnameleri hazırlayarak İhale ve Satın Alma Servisi’ne iletir,
 1. Müdür veya Şef’in kendisine tevdi ettiği görevleri yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmakla yükümlüdür.


Makine İkmal Şefliği

Müdürünün kendisine tevdi ettiği görevleri yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmakla yükümlüdür

Kanun ve diğer mevzuatlara uygun olarak müdürlüğün bünyesinde bulunan iş makinesi, araç-gereçlerin alım, bakım ve onarımları ile her türlü tesisat-elektrik işlerini yürütür.

Gerekli yerlerde yolun süpürge aparatıyla süpürülmesi, sulama tankeriyle sulanması işlerini koordine eder.


 1. İş Makineleri Servisi

 1. Belediye’ye ait iş makinesi, araç, binek oto, kamyon, minibüs, otobüs, kamyonet vb. periyodik bakım ve onarımlarını imkânlar dâhilinde yaptırarak aktif hale getirilmesini sağlar,

 2. Birimi tarafından yapılamayan bakım ve onarım çalışmalarının dışarıda yapılmasını sağlar,

 3. Bakım ve onarım hizmetlerinin azami verim, asgari fire ile eksiksiz ve zamanında gerçekleştirilmesi için gerekli takip ve kontrolleri yapar,

 4. Yedek parça ve malzeme standartlarının oluşturulması ve bu standartlara uygun malzemelerin kullanılmasını sağlar,

 5. Tüm yedek parçaların istenen kalitede olup olmadığının kontrol etmek ve bu çalışmaları takip eder,

 6. Hizmetlerin aksamaması için gerekli yedek parça, malzeme ve bilgi akışını takip eder,

 7. Komisyonlarda görev alır,

 8. İş makinelerinin sevk ve idaresini koordine eder,

 9. Yeni alınan iş makinesi ve araçların trafik tescil işlemlerini yapar,

 10. Araçlara yapılacak üst yapı, damper, platform vb. işlerin teknik şartnamesini hazırlayıp montajının şartnameye uygunluğunu denetler,

 11. Müdür veya Şef’in kendisine tevdi ettiği görevleri yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmakla yükümlüdür.
 1. Elektrik Servisi

 1. Elektrik arızalarının giderilmesi için gerekli yedek parça, avadanlık, kablo, elektrik direği vb. malzemelerin alınması için İhale ve Satın Alma servisine talepte bulunur, hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için gerekli malzeme stoğunu yapar, alınması gereken önlemleri alır,

 2. Hizmet binaları ve su pompalarındaki elektrik arızalarını giderir,

 3. Hizmet binaları vb. yerlerin aydınlatılması için elektrik direği ve projektör montajı yapar,

 4. Belediyeye ait aktif, reaktif sayaçların endeks takibini yapar,

 5. Hizmet binalarındaki dağıtım panoları, güç kaynakları ve jeneratörlerin bakım ve onarımını yapar ve yaptırır,

 6. Belediyenin telsiz ve telefonla ile kesintisiz haberleşmesinden sorumlu olur,

 7. Elektrik ile ilgili tesisatları yapar,

 8. Yapım işleri ile ilgili proje çizimi, kontrolü ve hakedişlerini yapar,

 9. Proje onayı için ilgili elektrik dağıtım şirketindeki işlerin takibini yapar,

 10. Kazı işleri ile ilgili elektrik dağıtım şirketi – Türk Telekom – Enerya ve DESKİ ile koordineli çalışır,

 11. Elektrik dağıtım panolarının kontrolü, sigorta seçimi, kablo kesiti seçiminin yapar.

 12. Müdür veya Şef’in kendisine tevdi ettiği görevleri yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmakla yükümlüdür.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet Görevlisi İcrası, İş birliği ve koordinasyon

Hizmetlerin İcrası

MADDE 13 - Fen İşleri Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.


 1. Görevin Kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir.

 2. Görevin Planlanması: Fen İşleri Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve Şefler tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

 3. Görevin İcrası: Fen İşleri Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.


İşbirliği ve Koordinasyon

MADDE 14 -

 1. Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon:

 1. Fen İşleri Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.

 2. Fen İşleri Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.

 3. Fen İşleri Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve şefliklere iletir.

 4. Şefliklerde görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.
 1. Diğer kuruluşlarla koordinasyon: Fen İşleri Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, Şef ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetim ve Disiplin

Fen İşleri Müdürü, müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetleme ve ilgilileri yönlendirme yetkisine sahiptir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Son Hükümler

(a) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

(b) Bu yönetmelik hükümleri; Pamukkale Belediyesi Meclisinin kararı ile yürürlüğe girer.

(c) Bu yönetmelik hükümlerini Pamukkale Belediye Başkanı yürütürsosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Makine İkmal Bakım ve Onarım Şefliği iconMakina ikmal bakim ve onarim dairesi başkanliğI

Makine İkmal Bakım ve Onarım Şefliği iconOkullarda bakim onarim ve tadilat iŞleri

Makine İkmal Bakım ve Onarım Şefliği icon3. 1 Bakım ve Onarım Müdürlüğü İş İstek Formu

Makine İkmal Bakım ve Onarım Şefliği iconETÜv cihazinin kullanma, bakim ve onarim talimati

Makine İkmal Bakım ve Onarım Şefliği iconÜÇ eksenli deneyi Sİstemi kullanma, bakim ve onarim talimati

Makine İkmal Bakım ve Onarım Şefliği iconKonsolidasyon deney aleti kullanma, bakim ve onarim talimati

Makine İkmal Bakım ve Onarım Şefliği iconGeocomp üÇ eksenli deney aleti kullanma, bakim ve onarim talimati

Makine İkmal Bakım ve Onarım Şefliği iconDönen aksamı bulunan makine, tezgâh tamir bakım ve onarımında eldiven kullanılmayacaktır

Makine İkmal Bakım ve Onarım Şefliği iconDOĞalgaz brüLÖr ve kazanlarin yillik bakim ve onarim iŞİ tekniK Şartnamesi

Makine İkmal Bakım ve Onarım Şefliği iconSıhhi Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı (Seviye 4) 13ums0305-4 / 20. 02. 2013 / 00


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev