Mübadele usul : Açık teklif usulü.(İlk teklifler kapalı zarfla alı- nacak olup, en fazla teklif veren istekliden başlanarak açık teklif usulü ile devam edilecektir.) g) Kısmi teklif : Kısmi teklif alınmayacaktır. Alınacak malın özellikleriEK-3/B
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT KAMU TAŞINIR MALLARI MÜBADELE TİP ŞARTNAMESİ
Tanımlar

MADDE 1- Bu Şartnamede geçen;

1) Verilecek mal: İdare tarafından yükleniciye teslim edilecek taşınır malları,

2) Alınacak mal: Yüklenici tarafından idareye teslim edilecek malları,

ifade eder.
Mübadeleye ilişkin bilgiler

MADDE 2-
a) Mübadeleyi yapan idare : Eskişehir Emniyet Müdürlüğü

b) Mübadelenin yeri : Ertuğrulgazi Mahallesi, Üner Sk. No:45

Lojistik Şube Müdürlüğü

c) Mübadelenin tarihi ve saati : 29/09/2014-14.00

ç) Mübadeleye başlama miktarı : 61.000.00 TL ( 1 adet Gri Opel Corsa 1.4 100 HP benzinli Active – 15” alaşımlı jantlı 2014 model araç ve 147 adetLassa marka 195 65 R 15 ebatında lastik ile başlanacaktır.)

d) Mübadele için sürülecek pey miktarı : 4 adet Lassa marka 195 65 R 15 lastik

(150x4=600.00 TL KDV dahil)
e) Mübadele usul : Açık teklif usulü.(İlk teklifler kapalı zarfla alı-

nacak olup, en fazla teklif veren istekliden başlanarak açık teklif usulü ile devam edilecektir.)

g) Kısmi teklif : Kısmi teklif alınmayacaktır.
Alınacak malın özellikleri

MADDE 3- Mübadele karşılığında alınacak malın teknik özellikleri;

1 adet 2014 model Gri Opel Corsa 1.4 100 HP benzinli Active – 15” alaşımlı jantlı araç ve 147 adet Lassa marka 195 65 R 15 ebadında lastik ile mübadeleye başlanacak ancak lastik adeti 260 adet olunca 1 adet 2014 model Gri Opel Corsa 1.4 100 HP Active -15 alaşım jantlı araç alınacaktır. Mübadele içeresinde Yapılan artırım bir araç kadar olmadığı taktirde ise eksik kalan kısmı İdare 237 Sayılı Taşıt Kanunu’na göre Kantin gelirlerinden tamamlanacaktır.. 3 adet beyaz renkli Fiat Doblo 1.6 105 HP Multijet Safeline tipi 2014 model araç ise Polisevi gelirlerinden karşılanacaktır.

  1. İdarenin gerek görmesi durumunda araçların renkleri değiştirilebilecektir.

  2. Sürülecek en az pey miktarı 4 adet lastik miktarı ve katları ile yapılarak her 260 lastikte 1 adet 2014 model Opel Corsa 1.4 100 HP benzinli Active – 15” araç alınacaktır.


Verilecek mal ve özellikleri

MADDE 4- Mübadele karşılığında verilecek malın teknik özellikleri

  1. 6 adet Renault marka Toros binek araç, 1 adet Yamaha marka 250 cc motosiklet, 1adet Wolswagen marka minübüs , 1 adet Fiat Doblo araç ,2 adet Renault Kango araç


Mübadele dokümanlarının görülmesi ve temini

MADDE 5- Mübadele dokümanı, Ertuğrulgazi Mah., Ünel Sk., No. 45 sayılı Lojistik Şube Müdürlüğü adresinde görülebilir, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine ödenecek 50.00 TL. karşılığında aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
Taşınır malların yerinde görülmesi

MADDE 6- Mübadele konusu verilecek mallar, mübadele ilan tarihinden itibaren ve mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar, mesai günlerinde 08.00-17.00 saatleri arasında motorlu araçlar Ertuğrulgazi Mh. Kütahya yolu no:12 Trafik Polis Eğitim Merkezi yanında bulunan 2.Kademe binasının önünde görülebilir.
Mübadeleye katılabilme şartları

MADDE 7- Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;

a) Teklif mektubunu,

b) Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin % 10’u oranındaki geçici teminatı,

c) Tebligat adresini gösterir belgeyi,

ç) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini, sunmaları zorunludur.

d)Mübadeleye katılan gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, tüzel kişilik olması halinde noter tasdikli imza sirküleri örneği, ayrıca başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekaletname ve imza beyannamesi örneğini sunmaları zorunludur.

e) İhale dökümanının satın alındığına dair belge

İstenen belgelerin olması halinde,istekli mübadele dışı bırakılır.

Mübadeleye katılamayacak olanlar

MADDE 8- Aşağıda belirtilenler mübadeleye katılamazlar.

a)Mübadeleyi yapan idarenin harcama yetkilisi,

b)Mübadeleyi yapan idarenin mübadele iş ve işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek ve sonuçlandırmakla görevli kişiler,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kişilerin anne, baba, eş ve çocukları ile ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve kayın hısımları,

ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kişilerin ortakları (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıkları hariç),

d) Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılması yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,

e) Bu Şartnamenin 9 uncu maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar.

Yukarıda belirtilen şahısların mübadeleye katıldıklarının tespit edilmesi halinde, alınan geçici teminat gelir kaydedilir. Gerekiyorsa ilgililer hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 83 üncü, 84 üncü ve 85 inci maddeleri uyarınca kovuşturma açılır.
Yasak fiil veya davranışlar ile bunlara uymamanın cezası

MADDE 9-Açık artırma usulü ile ihale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında;

a) Hile, desise, vaat, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlamak suretiyle veya başka yollarla açık artırmaya ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

b) İhale esnasında isteklileri tereddüde düşürecek veya rekabeti kıracak söz söyleme ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışta bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak,

c) Sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapmak veya işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme veya usuller kullanmak, yasak olup, bu yasaklara uymayanlar hakkında Devlet İhale Kanununun 84 üncü ve 85 inci maddeleri uygulanır.
Mübadele dokümanında değişiklik yapılması veya açıklanması

MADDE 10- İlan yapıldıktan sonra mübadele dokümanında (Şartname ve eklerinde) değişiklik yapılmaması esastır.

Ancak ilan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında zeyilname ile değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az üç gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alan ve tebligat adresini idareye bildiren isteklilerin tamamına imza karşılığı elden verilir veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla ya da faksla gönderilir. Faksla yapılan gönderimlerin alındığı teyit edilir.

Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, mübadele tarihi bir defaya mahsus olmak üzere, zeyilname ile en fazla yirmi gün ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere, tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.

İstekliler tekliflerini hazırlarken mübadele dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla

ilgili olarak son teklif verme gününden beş gün öncesine kadar yazılı açıklama talep edebilir. Bu talebin

idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama talep eden firmaya ve ihale dokümanını alan bütün isteklilere son teklif verme gününden üç gün öncesinde bilgi sahibi olmasını temin edecek şekilde faksla bildirilir ve teyit alınır. Teyit alınamadığı durumlarda yazılı olarak gönderilir ve aynı zamanda açıklama internette yayımlanabilir.

Mübadele ile ilgili olarak ortaya çıkan hata veya eksikliklerin zeyilname yoluyla düzeltilmesinin mümkün olmaması halinde ise, harcama yetkilisinden onay alınarak, önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.

Mübadele esnasında uyulacak esaslar

MADDE 11- Açık artırma usulüyle yapılacak mübadelede aşağıdaki kurallara uyulur.

a) Komisyon başkanı tarafından mübadeleye ilişkin gerekli açıklamalar yapılıp, işlemlerin tamamlandığı ve mübadele düzeninin sağlandığı anlaşıldıktan sonra mübadeleye başlanır.

b) Mübadele esnasında bu Şartnamenin 2 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen peyin cinsinden olmak üzere en az yine bu maddede belirtilen miktarda artırma yapılabilir.

c) Artırmaya pey sürenler kendilerinden fazla pey süren çıkmadığı sürece teklif ettikleri miktarla bağlıdırlar. İstekliler artırmada teklif ettikleri miktardan dönemezler.

ç) Artırma sırasında mübadeleden en son çekilenin adı soyadı ve adresiyle sürdüğü pey miktarı mübadele kararına yazılarak ilgilinin imzası alınır. İlgilinin imzadan çekilmesi halinde durum ayrıca belirlenir.

d) Verilen teklifler sonucunda mübadele en yüksek bedeli verenin üzerinde kalır. Son teklif alındıktan sonra artırım teklifleri kabul edilmez.

e) Mübadele esnasında bu Şartnamenin 9 uncu maddesinde belirtilen yasaklara uymadıkları belirlenenler, mübadele komisyonu kararı ile mübadele yerinden derhal uzaklaştırırlar. Bu suretle mübadele yerinden uzaklaştırılanlar aynı mübadelede diğer artırmalara iştirak edemezler.

f) Mübadelede teklif edilen malların sayısının eşit olması halinde; bu Şartnamede belirtilen daha az değerli ürünlerle artırmaya devam edilir.

g) İdare gerekçesini belirtmek suretiyle mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdarenin mübadeleyi yapmama kararına itiraz edilemez ve mübadelenin iptal edilmesi halinde ilgililer hak talebinde bulunamazlar.
Tekliflerin geçerlilik süresi

MADDE 12- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Teminat olarak kabul edilecek değerler

MADDE 13- Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk parası. 

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz, bunlar nakit veya hazine bonosu olarak yatırılacaksa Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacaktır.
Geçici ve kesin teminat

MADDE 14- Mübadeleye katılacaklar mala ait tahmin edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir.
Mübadele üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, alınacak malın tahmin edilen bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 10’u oranında kesin teminat alınır.
Geçici teminatın iadesi

MADDE 15- Üzerinde mübadele kalmayanların geçici teminatları, mübadele komisyon kararının harcama yetkilisi tarafından onaylanmasından sonra iade edilir.
Tahmin edilen bedel

MADDE 16- Bu mübadelede verilecek malın tahmini bedeli 61.000,00 TL. dir, alınacak malın tahmini bedeli 61.000,00 TL. olarak belirlenmiştir.
Mübadele sonucunun karara bağlanması

MADDE 17- Mübadele komisyonu tarafından alınan mübadele kararları harcama yetkilisince karar tarihinden itibaren en geç yedi iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir.

Onaylanan veya iptal edilen mübadele kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş iş günü içinde, istekliye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün kararın istekliye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.
Sözleşmesinin imzalanması

MADDE 18- Mübadele kararlarının onaylanıp istekliye bildirilmesini müteakip aşağıdaki hususlara uyulur:

a) İstekli, onaylanan mübadele kararının tebliğinden itibaren onbeş gün içinde, ilgili mevzuatına göre ödenmesi gereken her çeşit vergi, resim, harç, tellaliye ve sair giderleri mübadeleyi yapan idarenin muhasebe birimine yatırdıktan ve alınacak malın bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 10’u oranındaki kesin teminatı idareye tesliminden sonra sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

b) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın mübadele bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.

c) Sözleşme yapma süresi içinde Şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve teminat yatırılması gerekmez.

ç) İstekli 21 inci maddede belirtilen hallerin dışında mübadelenin iptalini veya sözleşmenin feshini isteyemez.

d) Mübadelenin tebliğ edilmesinden itibaren onbeş gün içinde gerçekleştirilmesi halinde sözleşme yapılmaz ve kesin teminat alınmaz
Malları teslim etme ve alma

MADDE 19- Verilecek mallar hali hazır durumu ile mübadeleye sunulmakta olup, Şartnamede hasar oranları gösterildiği takdirde bu hasar oranlarına ilişkin hususlar yalnızca “bilgi” mahiyetindedir.

İsteklilerin verilecek malı yerinde bizzat görerek mübadeleye katıldığı kabul edildiğinden; hasar oranları listede gösterilmiş olsun veya olmasın malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı idarece hiçbir sorumluluk kabul edilmez ve Şartnamede yer alan taşınır malların evsafına itiraz edilemez.

Malların tesliminde aşağıdaki şartlara uyulur:

  1. Mübadele sözleşmesinin imzalanmasından sonra yüklenici alınacak malı 15 gün içinde

Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bir defada teslim edecektir. Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğe göre yapılacak muayene sonucunda malın uygun bulunması halinde bu durumun yükleniciye tebligatını müteakip onbeş gün içinde verilecek mal idareden teslim alınacaktır.

b) Alınacak malın süresinde teslim edilmemesi veya verilecek malın süresinde teslim alınmaması durumunda, gecikilen her gün için tahmini bedelin binde beşi oranında gecikme cezası uygulanır. Bu sürelerin her biri otuz günü geçemez. Bu sürelerin aşılması halinde idare, bu Şartnamenin 24 üncü maddesi hükmünü uygulama yetkisine sahiptir.

c) Alınacak mal muayenede reddedildiği takdirde yüklenici reddedilen malın yerine kalan süre içerisinde yenisini getirebilecektir. Alınacak malın muayene ve kabulde uygun bulunmaması halinde, verilecek mal teslim edilmeyecektir.

ç) Muayene ve kabulün başladığı tarihten bittiği tarihe kadar geçen süre, alınacak malın teslim süresinden sayılmayacaktır.

d) Teslim etme ve alma işlemlerinde tartma işlemi gerektiği takdirde idarece uygun görülecek bir yerde yapılacak tartı esas alınacaktır. Teslim etme ve alma işlemlerinde her türlü tartı, nakliye, yükleme ve boşaltma ve diğer ilgili masraflar yükleniciye ait olacaktır.
Fazla veya eksik mübadele

MADDE 20- İdare gerek görürse harcama yetkilisinden onay almak kaydıyla, eksik veya fazla mal, ihale değerlerinin ölçeğine bölünmesi sonucu bulunacak birim değerine çarpımı sonucu eksiklikler fazlalıklardan mahsup edilmek suretiyle, fazlalık çıkarsa şartnamedeki miktar kadar teslim edilir.
Mübadelenin iptali ve sözleşmenin feshi

MADDE 21- Aşağıdaki durumlarda mübadelenin iptali ve sözleşmenin feshi söz konusu olur:

a) Mübadele işleminde verilecek malın ilanda ve Şartnamede belirtilen evsafa uygun olmaması halinde yüklenici tarafından Şartnamenin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendindeki süre içinde ve taşınır mal teslim alınmadan önce yazılı olarak ilgili idareye bildirilmesi ve idarece kabul edilmesi halinde mübadele iptal edilebilir.

b) Tescile tabi taşınır malların tesliminden sonra, tescili sırasında ilan ve Şartnamede belirtilen evsafa uyulmadığının, ilgili mevzuatında öngörülen tescil süresi içerisinde yüklenici tarafından idareye yazılı olarak bildirilmesi ve idarenin bu talebi yaptıracağı tespit sonucunda haklı ve yerinde bulması veya idarece söz konusu hususun resen tespit edilmesi halinde, sözleşme idarece tek taraflı olarak feshedilebilir. Süresi içinde müracaatta bulunmayanların daha sonra yapacakları talepler idarece reddedilir ve ilgililer hiçbir hak iddiasında bulunamazlar.

c) Yüklenicinin alınacak malı idareye teslim etmesini müteakip Muayene Kabul Komisyonunca kabul edildiğinin tebliğ edilmesinden sonra, Şartnamede gösterilen süre içinde idarenin yükleniciye verilecek malı teslim etmemesi halinde sürenin bitim tarihini takip eden onbeş gün içinde on gün müddetli noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla yüklenici taahhüdünden vazgeçebilir.

Bu durumda mübadelenin iptali ile sözleşmenin feshine karar verilir ve ödenen geçici teminat ile alınacak mal yükleniciye iade edilir.

Verilecek malın tesliminden sonra sözleşmenin feshi halinde, ilgililerin taşınır mala ilişkin doğrudan gerçekleştirmiş oldukları masraflar, mahkemece yapılacak tespit çerçevesinde ödenir.

Muayene ile ilgili hususlar

MADDE 22- Alınacak malın muayenesi yürürlükteki Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.

Vergi, resim, harç, sözleşme ve diğer yükümlülükler

MADDE 23- Mübadele işlemi, sözleşme taahhüdünün tamamının yapılmasına ilişkin her

türlü vergi, resim, harç ve diğer yükümlülükler ile sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

Alınacak mal ile ilgili KDV ve ÖTV dahil vergi, resim, harç ve mali yükümlülükler ile tellaliye alıcısına ait olup, mübadele kararının tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içinde yatırılması zorunludur.
Taahhüdün yerine getirilmemesi

MADDE 24- Bu Şartnamenin hilafına yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü kısmen veya tamamen sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın idare sözleşmeyi tek taraflı olarak feshe yetkilidir. Fesih yükleniciye tek taraflı olarak bildirilecek ve teminat irat kaydedilecektir.

Şartnamede hüküm bulunmayan haller

MADDE 25- Bu Şartname ve ekleri ile mübadele sonrası düzenlenecek mübadele kararı ve sözleşmesinde yer almayan hallerde, genel hükümler uygulanır.

İhtilafların çözüm yeri

MADDE 26- Bu Şartname uyarınca yapılacak mübadelelerde doğabilecek ihtilaflar, mübadeleyi yapan idarenin bulunduğu yer mahkemelerinde çözümlenir.
Süre uzatımı

MADDE 27- Yüklenicinin sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı ceza nedeniyle taahhüdünü yapamayacak duruma girmesi halinde onbeş gün içinde belge ile müracaat etmek koşuluyla kendisine veya vekiline süre uzatımı verilebilir. İsteklinin ölümü halinde varislerin, malın teslim süresi içinde mahkemeye eksiksiz müracaat etmek koşuluyla veraset ilamının veriliş tarihini takip eden günden başlamak üzere Şartnamedeki teslim alma süresi kadar süre verilir. Uzatma süresinde yapılan hizmetlere tarifesine göre ücret tatbik edilir.
Diğer hususlar

MADDE 28- Mübadeleye katılanlar bu Şartname ve eklerindeki hükümleri aynen kabul etmiş sayılırlar.

Şartname eki listeler Şartname kapsamında olup, istekli mübadele kararı ve sözleşmedeki hükümlerle birlikte bu Şartname eklerindeki tüm hükümlere uymak zorundadır.Sayfa /


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Mübadele usul : Açık teklif usulü.(İlk teklifler kapalı zarfla alı- nacak olup, en fazla teklif veren istekliden başlanarak açık teklif usulü ile devam edilecektir.) g) Kısmi teklif : Kısmi teklif alınmayacaktır. Alınacak malın özellikleri iconTeklifler, ihale son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda...

Mübadele usul : Açık teklif usulü.(İlk teklifler kapalı zarfla alı- nacak olup, en fazla teklif veren istekliden başlanarak açık teklif usulü ile devam edilecektir.) g) Kısmi teklif : Kısmi teklif alınmayacaktır. Alınacak malın özellikleri iconAÇik ihale usulü İle hizmet alimi ihalesi İŞlem süREÇleri

Mübadele usul : Açık teklif usulü.(İlk teklifler kapalı zarfla alı- nacak olup, en fazla teklif veren istekliden başlanarak açık teklif usulü ile devam edilecektir.) g) Kısmi teklif : Kısmi teklif alınmayacaktır. Alınacak malın özellikleri iconSr ek 3: tekliF DOSYASI sr ek 3: Teklif Dosyası Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

Mübadele usul : Açık teklif usulü.(İlk teklifler kapalı zarfla alı- nacak olup, en fazla teklif veren istekliden başlanarak açık teklif usulü ile devam edilecektir.) g) Kısmi teklif : Kısmi teklif alınmayacaktır. Alınacak malın özellikleri iconAçık ihale usulü ile ihale edilen ardb1-16-ih-67863 sipariş işaretli...

Mübadele usul : Açık teklif usulü.(İlk teklifler kapalı zarfla alı- nacak olup, en fazla teklif veren istekliden başlanarak açık teklif usulü ile devam edilecektir.) g) Kısmi teklif : Kısmi teklif alınmayacaktır. Alınacak malın özellikleri iconAçık ihale usulü ile ihale edilen spsdb7-15-ih-54857 sipariş işaretli...

Mübadele usul : Açık teklif usulü.(İlk teklifler kapalı zarfla alı- nacak olup, en fazla teklif veren istekliden başlanarak açık teklif usulü ile devam edilecektir.) g) Kısmi teklif : Kısmi teklif alınmayacaktır. Alınacak malın özellikleri iconTekniK Şartname teklif edilen ürünler aşağıdaki belirtilen özellikleri birebir karşılamalıdır

Mübadele usul : Açık teklif usulü.(İlk teklifler kapalı zarfla alı- nacak olup, en fazla teklif veren istekliden başlanarak açık teklif usulü ile devam edilecektir.) g) Kısmi teklif : Kısmi teklif alınmayacaktır. Alınacak malın özellikleri iconTeklif ile birlikte bedelsiz numune gönderilecektir. Iso belgesine sahip olmalıdır

Mübadele usul : Açık teklif usulü.(İlk teklifler kapalı zarfla alı- nacak olup, en fazla teklif veren istekliden başlanarak açık teklif usulü ile devam edilecektir.) g) Kısmi teklif : Kısmi teklif alınmayacaktır. Alınacak malın özellikleri iconMadde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale Ve Son Teklif Verme Tarih Ve Saati

Mübadele usul : Açık teklif usulü.(İlk teklifler kapalı zarfla alı- nacak olup, en fazla teklif veren istekliden başlanarak açık teklif usulü ile devam edilecektir.) g) Kısmi teklif : Kısmi teklif alınmayacaktır. Alınacak malın özellikleri iconMadde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale Ve Son Teklif Verme Tarih Ve Saati

Mübadele usul : Açık teklif usulü.(İlk teklifler kapalı zarfla alı- nacak olup, en fazla teklif veren istekliden başlanarak açık teklif usulü ile devam edilecektir.) g) Kısmi teklif : Kısmi teklif alınmayacaktır. Alınacak malın özellikleri icon1 araç ve yaya yollari ile AÇik ve kapali otoparklar


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev