F Eğitim Programı : Her kademedeki antrenör yetiştirme kursları ve seminerleri ile bu programdaki dersleriYÖNETİM KURULU

KARAR TARİHİ : 09.09.2013

KARAR NO : 87/3

TÜRKİYE HERKES İÇİN SPOR FEDERASYONU

HEMSBALL ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 Amaç 

Madde 1 Bu Talimatın amacı, Hemsball antrenman sistemini kullanan antrenör adaylarının eğitimleri ve sınıflandırılmaları ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2–(1) Bu Talimat, Hemsball antrenman sistemini kullanan antrenör adaylarının eğitim programları ile bu programların uygulama usul ve esaslarını kapsar.

   Dayanak 

Madde 3–(1) Bu Talimat, 21/5/1986 tarih ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi, 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Spor Genel Müdürlüğü Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.
   Tanımlar 

Madde 4- Bu Talimatta geçen;

a) Genel Müdürlük :Spor Genel Müdürlüğünü,   

b) Federasyon :Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunu,

c) Federasyon Başkanı :Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanını,

d) Yönetim Kurulu :Federasyon Yönetim Kurulunu

e) Antrenör :Herkes İçin Spor federasyonunca yapılan hemsball antrenör eğitim programlarını başarı ile tamamlayarak, bulunduğu kademe için Federasyondan belge alan kişiyi,                                           

f) Eğitim Programı :Her kademedeki antrenör yetiştirme kursları ve seminerleri ile bu programdaki dersleri,

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

  Kurs düzenleme 

Madde 5–(1) Antrenör eğitim kursları, kamu kurum ve kuruluşları ile gençlik ve spor kulüpleri ve örgün eğitim kurumları ile özel beden eğitimi spor tesislerinin antrenör gereksinimleri esas alınarak, Federasyon tarafından düzenlenir.

(2) Antrenör kurs ve seminerlerine katılanlardan, Yönetim Kurulunun belirleyeceği katılım payı alınır.

Antrenör eğitim kursuna katılacaklarda aranılacak şartlar

Madde 6–(1) Kademeler itibariyle antrenör eğitim kurslarına katılacaklarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile malul olmamak,

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, altı aydan  fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile, devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi  ceza almamış olmak,

d) 18 yaşını doldurmuş olmak,

e) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve hazırlanacak Federasyon Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde bir defada altı aydan fazla ve/veya toplam bir yıldan fazla ceza almamış olmak.

(2) Başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki koşulların yanında sırasıyla; Herkes İçin Spor kurullarında görevli olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek, lisanslı sporcu olmak  tercih sebebi olacaktır.

(3) Kursa katılacaklar ile başarılı olanlardan istenecek belgeler Federasyon tarafından belirlenerek ilan edilir.

Antrenör sınıflandırılması

Madde 7–(1) Antrenörler beş kademe olmak üzere aşağıdaki şekilde sınıflandırılır;

a) Yardımcı Antrenör (I. Kademe).

b) Antrenör (II. Kademe).

c) Kıdemli Antrenör –(III. Kademe).

d) Baş Antrenör / Supervisor (IV. Kademe).

e) Teknik Direktör / Supervisor Eğitmeni (V. Kademe).

          Görev alanları 

Madde 8–(1) Her kademedeki antrenör lisansına sahip olanlar aşağıdaki alanlarda görev yaparlar:

  1. Yardımcı Antrenör: Üst düzey antrenörün yanında

  2. Antrenör: Amaca yönelik her türlü spor tesisinde, minikler ve yıldızlar kategorilerinde

c) Kıdemli Antrenör: Amaca yönelik her türlü spor tesisinde ve spor kulüplerinde, gençler ve büyükler kategorilerinde,

d) IV KADEME Baş Antrenör / Supervisor: Spor kulüplerinde, gençler, büyükler ve milli takımlarda,
e)V. KADEME Teknik Direktör / Supervisor Eğitmeni: Spor kulüplerinde, gençler, büyükler ve milli takımlarda ,

(2) Üst kademedeki antrenör lisansına sahip olanlar alt kademelerde de görev alabilirler. Üst kademe antrenör bulunmaması halinde daha alt kademedeki antrenörler görevlendirilebilir.

   Eğitim kademeleri 

Madde 9–(1) Antrenör eğitim kursları beş kademede yapılır.

  1. I.Kademe (Yardımcı Antrenör): Bu kademe için düzenlenen eğitim programını kapsar.


b) II. Kademe (Antrenör): I. kademe Yardımcı Antrenör lisansına sahip ve en az 1 yıl süreyle Antrenör olarak çalışmış ve bu süre içerisinde federasyonun açmış olduğu en az 2 Gelişim Seminerine katıldığını belgeleyen antrenörlerin eğitim programını kapsar.
c) III. Kademe (Kıdemli Antrenör) : II. kademe Antrenör lisansına sahip ve en az 2 yıl süreyle Antrenör olarak çalışmış ve bu süre içerisinde federasyonun açmış olduğu en az 3 Gelişim Seminerine katıldığını belgeleyen antrenörlerin eğitim programını kapsar
d) IV. Baş Antrenör / Supervisor (IV. Kademe) kursu: Kıdemli Antrenör lisansına sahip ve en az 3 yıl süreyle Antrenör olarak çalışmış ve bu süre içerisinde federasyonun açmış olduğu en az 3 Gelişim Seminerine katıldığını belgeleyen antrenörlerin eğitim programını kapsar
e) V. Kademe Teknik Direktör / Supervisor Eğitmeni (V. Kademe) kursu: Baş Antrenör / Supervisor lisansına sahip ve en az 3 yıl süreyle Antrenör olarak çalışmış ve bu süre içerisinde federasyonun açmış olduğu en az 3 Gelişim Seminerine katıldığını belgeleyen antrenörlerin eğitim programını kapsar

Antrenör eğitim programı 

Madde 10–(1) Federasyon, kademeler itibariyle temel ve özel eğitim programlarında uygulanacak ders saatlerinin süresini uzatmaya veya kısaltmaya, branşlarda farklı programlar uygulamaya, programdaki derslere yeni dersler ilave ederek ders isimlerini değiştirmeye veya ders çıkarmaya yetkilidir. Uygulanacak kurslara ait ders programları ve ders içerikleri eğitim kurulu tarafından hazırlanarak, prosedür statüsünde ve yönetim kurulu onayı ile uygulanır.

(2) II. Kademeden itibaren özel eğitim derslerinde farklı programlar uygulanarak, özel tanımlı antrenörler yetiştirilebilir.

  Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmeleri

Madde 11–(1) Eğitim programında yer alan derslerde öğretim görevlilerinin görevlendirilmeleri aşağıdaki şekilde olur;

a) Temel eğitim programında yer alan derslerde görevlendirilecek öğretim görevlileri, yüksek öğrenim görmüş, tercihen antrenörlük formasyonuna ve konusunda akademik kariyere sahip, bilimsel çalışma ve araştırması olanlar arasından Federasyon tarafından görevlendirilir.

b) Özel eğitim programına ait derslerin öğretim görevlileri, daha üst kademede antrenör belgesine sahip olan kişiler arasından, bu seviyede antrenör bulunmaması halinde mevcut antrenörlerden en üst seviyede olanlar ya da alanında uzmanlaşmış eğitmenler arasından Federasyon başkanlığınca seçilir.

Uluslararası Antrenör semineri

Madde 12–Federasyonun koordinasyonu ve işbirliği ile uluslararası Antrenör seminerleri düzenlenebilir. Yurtdışına eğitim amaçlı olarak Hemsball Antrenörü gönderilebilir ya da seminerler için yurtdışından antrenör getirilebilir.

Gelişim semineri 

Madde 13–(1) Federasyon, her kademedeki antrenör kurslarına ek olarak antrenör gelişim seminerleri de düzenler.

   Belge verilmesi 

Madde 14–(1) Her kademede açılan antrenör eğitim kurslarını başarı ile bitirenlere, Federasyonca antrenör belgesi  verilir. Üst kademelere terfi için bu tür seminerlere katılım ön koşulu getirilebilir.

Lisans verilmesi

Madde 15–(1) Antrenör belgesini almış olanlara Federasyon tarafından antrenör lisansı verilir. Lisanslar her yıl Federasyon tarafından vize edilir.

    

Antrenör belge ve lisansının geçersiz sayılması

  Madde 16–(1) Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyonun Disiplin Talimatına göre, son üç yıl içinde bir defada altı aydan fazla ve/veya üç yıl içinde toplam bir yıldan fazla ceza alan antrenörlerin lisansları, Yönetim Kurulu tarafından süresiz olarak geçersiz sayılır. Bu Talimatın 6. maddesinde belirtilen, antrenör kurslarına katılacaklarda aranan koşullardan herhangi birini antrenör belgesini aldıktan sonra kaybeden veya bu koşullardan herhangi birini taşımadığı antrenör belgesi verildikten sonra anlaşılan antrenörlerin belge ve lisansları, Yönetim Kurulu tarafından geçersiz sayılır.

(2) Üç yıl üst üste lisanslarını vize ettirmeyen antrenörlerin lisansları, Yönetim Kurulu tarafından süresiz olarak geçersiz sayılır. Bu durumda olan antrenörler, Federasyonun düzenleyeceği seminer sonrasında yeniden lisans çıkarabilir.

(3) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve yasalarının açıkça suç saydığı Devletin ülkesi ve  milleti ile bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi  birini değiştirme veya ortadan kaldırma amaçlarına yönelik faaliyetlerinden dolayı, hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan antrenörlerin, antrenörlük belgeleri ve lisansları geçici olarak Yönetim Kurulunca askıya alınır. Bu suçlarından dolayı mahkûmiyetleri durumunda ise süresiz olarak iptal edilir.

   Sınav  ve değerlendirme

Madde 17–(1) Her kademedeki eğitim kurslarının sonunda kursiyerler, eğitim programında yer alan bölümlerden sınava alınırlar. Sınavlar aşağıdaki şekilde yapılır;

a) Sınavlar; derslerin özelliklerine göre yazılı, sözlü/uygulamalı olarak yapılır. Derslerin sınavları, derslerin öğretim görevlileri tarafından değerlendirilir. Ancak gerek görülmesi halinde temel eğitim derslerinin sınavı tüm derslerin sorularından oluşacak toplu bir sınav olarak da düzenlenebilir.

b) Eğitim programlarına ait derslerin her biri yüz puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavdan başarılı olabilmek için özel ve temel eğitim programlarının her birinin sınavlarından en az 60 puan alınması zorunludur.

e) Temel ve özel eğitim programında yer alan derslerinin sınavlarından en fazla 5 derstan başarısız olanlar, daha sonra açılacak olan antrenör kurslarına devam etmeksizin, başarısız olduğu dersten 5 yıl içerisinde aynı dersten üç kez doğrudan sınavlara katılma hakkına sahip olurlar. Ancak, bu süreler içerisinde başarısız olanlar kurslara tekrar katılmak zorundadırlar.

g) IV ve V. kademe kurslara katılıp başarılı olan kursiyerler, branşlarında hazırlayacakları en az 2500 sözcükten  oluşacak kurs bitirme projelerini, programda görev alan öğretim elemanlarından oluşturulan komisyonun uygun görmesi halinde antrenör belgelerini almaya hak kazanırlar. Kurs bitirme projeleri antrenör adayları tarafından saptanır.

  Sınav sonuçlarına itiraz hakkı

Madde 18–(1) Antrenör eğitim kurslarının yazılı ve sözlü/uygulamalı sınavlarının değerlendirme sonuçlarına, kursiyerler, kurs bitim tarihinden itibaren otuz gün içinde  yazılı olarak federasyon başkanlığına itiraz edebilir. İtirazlar otuz gün içinde  Federasyon tarafından sonuçlandırılır.

   Devam zorunluluğu

Madde 19–(1) Kursa bir tam gün veya iki yarım günden daha uzun süreyle katılmayan kursiyerlerin,  kursla ilişikleri kesilir. Kurs süresince iki günü geçen raporlar devamsızlıktan sayılır ve kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir.

Yardımcı antrenör kursunda temel eğitim derslerinden muafiyet

Madde 20–(1) 1.KademeYardımcı Antrenör kurslarında aşağıda belirtilen durumlarda adaylara muafiyet hakkı verilir.

a) Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar.

b)Kademeler itibariyle farklı spor dallarında antrenör kursuna giren ve başarılı olanlar, girdikleri kurs tarihinden itibaren dört yıl içerisinde açılan aynı kademe veya daha alt kademedeki  Hemsball spor dalında antrenör kurslarına başvurduklarında, temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar. (Ancak; temel eğitimi ders içerikleri ve ders saatlerinin örtüşmesi durumunda muafiyet söz konusudur.)

c)I. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenör kursuna başvuran üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının dışındaki üniversite mezunları temel eğitim programında yer alan derslerden okuduklarını belgelemeleri halinde, mezuniyetlerinden itibaren, 5 yıl içinde muaf tutulurlar.

  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

 Madde 21–(1) Bu Talimatın uygulanması sırasında ortaya çıkan sorunlarda ve bu Talimatta hüküm bulunmayan hallerde, sorunların çözümü Yönetim Kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda sağlanır.

Yürürlük

  Madde 22–(1) Bu Talimat yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

   Yürütme 

Madde 23–(1) Bu Talimat hükümlerini Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanlığı yürütür.

 

EK -1

Antrenör yetiştirme kurslarına katılacaklardan istenen belgeler

Antrenör yetiştirme kurslarına katılacaklardan istenen belgeler

1. Üç adet vesikalık fotoğraf

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti (Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleri, ilgilinin çalıştığı resmi kurum veya noterce tasdik edilecektir)

3. Adli sicil belgesi aslı (son 6 ay içinde alınmış)

4. Sağlık açısından hemssball yapmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,

5. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl ve İlçe Müdürlüklerinden alınacak sporda cezaları olmadığına dair yazı (Aslı)

6. Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. kimlik numaralı ve fotoğraflı)

ANTRENÖR EĞİTİM PROGRAMI

 

DERSİN ADI

I.KADEME

II.KADEME

III.KADEME

IV.KADEME

V.KADEME

A.TEMEL EĞİTİM PROGRAMI

SAAT

SAAT

SAAT

SAAT

SAAT

SPOR ANATOMİSİ

4

6

6

-

-

SPOR FİZYOLOJİSİ

4

8

6

20 (Z)

-

GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ

10

14

16

20 (Z)

-

SPOR VE BESLENME

4

4

4

-

-

SPOR SOSYOLOJİSİ

-

4

4

-

-

SPOR PSİKOLOJİSİ

4

6

8

10 (Z)

10 (Z)

SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON

2

2

5 (Z)

5 (Z)

5 (Z)

SPORCU SAĞLIĞI

4

4

2

-

-

BİOMEKANİK

-

-

4

10 (S)

10 (S)

SPORDA ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

4

4

-

-

-

ÖĞRETİM İLKELERİ

-

-

4

10 (S)

-

BECERİ ÖĞRENİMİ

4

4

4

2(Z)

-

PSİKOMOTOR GELİŞİM

6

8

-

-

-

SPORDA PSİKOLOJİK YARDIM BECERİLERİ

-

-

-

-

10 (S)

SPORDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

2

2

-

-

-

SPORUN SOSYAL PSİKOLOJİSİ

-

-

-

10 (S)

-

SPORDA ZİHİNSEL ANTRENMAN TEKNİKLERİ

-

-

-

-

10 (S)

YETENEK SEÇİMİ VE İLKELERİ

2

-

-

10 (S)

10 (S)

MÜSABAKA ANALİZLERİ VE İSTATİSTİK

-

-

-

10 (S)

-

MOTİVASYON TEKNİKLERİ VE HEDEF BELİRLEME

-

-

-

10 (S)

-

BESLENME KAYNAKLI ERGOJENİK YARDIM

-

-

-

10 (S)

10 (S)

SPOR PAZARLAMASI

-

-

-

-

10 (S)

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ VE İLKELERİ

-

-

-

10 (S)

-


B.ÖZEL EĞİTİM PROGRAMI

I.

KADEME

II.

KADEME

III.

KADEME

IV.

KADEME

V.

KADEME

DERSİN ADI

Saat

Saat

Saat

Saat

Saat

FİZİKSEL UYGUNLUK

4

6

-

-

-

ÜST DÜZEY ANTRENMAN PLANLANMASI VE PROGRAMLANMASI

 

-

 

-

 

-

 

20 (Z)

 

-

ÖZEL KONDİSYON ANTRENMANI VE METODLARI

 

-

 

-

 

-

 

-

 

10 (S)

MÜSABAKA YÖNETİMİ VE İLKELERİ

 

-

 

-

 

-

 

-

 

10 (S)

ANTRENÖRLÜK UYGULAMASINDA YENİ ARAYIŞ VE GELİŞMELER

 

-

 

-

 

-

 

-

 

10 (Z)

ÖZEL ANTRENMAN BİLGİSİ

 

10

 

10

 

16

 

20 (Z)

 

20 (Z)

SPOR DALI GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME

 

-

 

4

 

-

 

-

 

-

SPOR DALI OYUN KURALLARI

 

2

 

-

 

-

 

-

 

-

SPOR DALI TEKNİK TAKTİK

 

32

 

50

 

56

 

-

 

-

ÜST DÜZEY TEKNİK ANTRENMAN

 

-

 

-

 

-

 

-

 

20 (Z)

ÜST DÜZEY TAKTİK ANTRENMAN

 

-

 

-

 

-

 

-

 

30 (Z)

ÜST DÜZEY TEKNİK TAKTİK

 

-

 

-

 

-

 

60 (Z)

 

-

KURS BİTİRME PROJESİ

-

-

-

P

P

TOPLAM

96

138

135

157(Z)+80(S)

95(Z)+80(S)Not : Spor branşları itibariyle kurslar planlanmadan önce Federasyon Başkanlığı, ilgili spor dalı Federasyonuyla işbirliği içerisinde 4 ve 5 inci kademede yer alan seçmeli derslerden en az 4 tanesini belirler. 
(Z) = ZORUNLU DERSLER

(S) = SEÇMELİ DERSLER

THİSF HEMSBALL ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

F Eğitim Programı : Her kademedeki antrenör yetiştirme kursları ve seminerleri ile bu programdaki dersleri iconC Eğitim Programı: Her kademedeki antrenör yetiştirme kursları ve...

F Eğitim Programı : Her kademedeki antrenör yetiştirme kursları ve seminerleri ile bu programdaki dersleri iconEğitim Programı : Her Kademedeki Vücut

F Eğitim Programı : Her kademedeki antrenör yetiştirme kursları ve seminerleri ile bu programdaki dersleri iconA Antrenör: Futsal antrenörü sertifikasına sahip her kademedeki futsal antrenörlerini, b

F Eğitim Programı : Her kademedeki antrenör yetiştirme kursları ve seminerleri ile bu programdaki dersleri iconEğitim programı: Uzaktan, yüz yüze ve uygulamalı eğitimlerin tarih...

F Eğitim Programı : Her kademedeki antrenör yetiştirme kursları ve seminerleri ile bu programdaki dersleri iconEğitim programı: Uzaktan, yüz yüze ve uygulamalı eğitimlerin tarih...

F Eğitim Programı : Her kademedeki antrenör yetiştirme kursları ve seminerleri ile bu programdaki dersleri iconWellness kademe yardimci antrenör yetiŞTİrme kursu – kars

F Eğitim Programı : Her kademedeki antrenör yetiştirme kursları ve seminerleri ile bu programdaki dersleri iconYoga kademe yardimci antrenör yetiŞTİrme kursu – miğLA

F Eğitim Programı : Her kademedeki antrenör yetiştirme kursları ve seminerleri ile bu programdaki dersleri iconKursun branşI : tenis I. Kademe ( yardimci ) antrenör yetiŞTİrme kursu

F Eğitim Programı : Her kademedeki antrenör yetiştirme kursları ve seminerleri ile bu programdaki dersleri iconKursun branşI : tenis I. Kademe ( yardimci ) antrenör yetiŞTİrme kursu

F Eğitim Programı : Her kademedeki antrenör yetiştirme kursları ve seminerleri ile bu programdaki dersleri iconKursun branşI : tenis I. Kademe ( yardimci ) antrenör yetiŞTİrme kursu


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev